شعرونه

نشته ده خوښي وطن کی!۰

نشته ده خوښي وطن کی!۰

نشته ده خوښي وطن كی ځکه چی رڼا نشته واک دې د پر دو پلاس كی ستر ګو کې حيا نشته ک...