دوشنبه, 26 ثور 1401 20:49


زندگی در شعله زار سوگ و ماتم رفته است
از رخ ګلزار ها آثار شبنم رفته است
از حضور ذهن ما یاد دو عالم رفته است
پیر عقل از ما به درد نان مقدم رفته است
در فشار کوچه‌های گندم آدم رفته است

شنبه, 10 ثور 1401 19:40


احمد شاه رفیقی

آتش به خانــه هـــا مفگن اي وطنفروش
شرمي بکـــن ز اهل وطن اي وطنفروش
اطفال خلــق را مکش و مام و دخت کس
دارد گنه چه کـودک و زن اي وطنفروش
ويران مکن منازل روستــــائيـــان بتــوپ

شنبه, 10 ثور 1401 19:36

پوهنوال احمد شاه رفیقی

هموطن درکشور خود سـوگـواری رابـبـیـن
در عــزای بیـگنـاهــان اشکبـاری رابـبـیــن
صد بهاران گل بخـاک افتــاد از جور خـزان
ســرنــوشـت گـنـگ آمـال بــهـاری رابـبـیـن
ازپـدر فــرزنــد وازمــادر جــدا شـدکـودکش

شنبه, 10 ثور 1401 19:29

 
پوهنوال احمد شاه رفیقی

تاکه آمد وای ای مردم بـــه میهـــن انقــــلاب
مرگ بر این انقلاب
ملــــت غمـــدیـــده ام شــد مبتلا درصدعذاب
مرگ بر این انقلاب
انقـــــلاب دیگـــــران آرد سعــــادت رابه بــــار
انقــــلاب کــشورمااســـت مرگ شیخ وشـاب
مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثــــورآمــــددروطـــن ازشــــومیش
غیرکابـــل مملـــکت گــردیـــدویـران وخراب
مرگ بر این انقلاب

اهل علم وفضل وفرهنگ ومعارف کشته شد
شدمهاجرازوطـــن اهـــــل هنــــراهـــل کتاب
مرگ بر این انقلاب
چارشاه آمدزحزب خلــق ومـــردم رابکـشت
میزدند ازخون مـردم این سگان جام شـراب

مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثـــوراســــلامی بیـــــامــدنـــاگهان
یک دومه آورد راحت بهرمردم ایـــن سـراب
مرگ بر این انقلاب
بعـــدازآن آغـــازشد بالای قـدرت کشمکــش
مـــــردم کابــــل بشـددرآتــــش قدرت کبــاب
مرگ بر این انقلاب

جنگجویان کـرد غـــارت آنچـــه بُددرپایتخت
بعـــدازآن بـــاراکـت وهاوان کابل شد خـراب
مرگ بر این انقلاب
شدمهاجــرمـــــردم هــــردم شهیــــدکابــــلی
اغنیــــایـــش رفــت خارج بینوایش درتراب
مرگ بر این انقلاب
آن گروهی کزریا دم میزدازستــروحــجـــاب
کرداهل مملکت را آن زبونان بــــی حــجاب
مرگ بر این انقلاب
گاه درمکــتـــب زمانـــی درمساجــــدزیستند
نی زدولـت نی زکـــس دیدندچیزی جزعتاب
مرگ بر این انقلاب

یکطــرف شــدقیمتـی وقحطی وجنگ وجدال
یکطرف آمدزراکــت هــــاش بـــرمااضطراب
مرگ بر این انقلاب
روزصدهاکس به کابل جان خودقـربـــان کند
ازبرای کسب شاهــــی بهـــــرآن عــــالیجناب
مرگ بر این انقلاب
رهبران افگنده فـــرزندان مـردم را به جنگ
پورودخت شان به خارج می زند پیک شراب
مرگ بر این انقلاب
من نمی دانــــم شمـــاای رهبــــران جنگجــو
می دهید چون ازچنین کشتاردرمحشر جواب؟
مرگ بر این انقلاب
ای تبهـــکاران بتـــرسیـــدازچنــان روزدراز
کانداران روزاســت سوزان همچوآتش آفتاب
مرگ بر این انقلاب

آن شهیـــدان گیـــــردازجَیب شماگوید به حــق:
یارب اینست قاتــل ما، دِه ورا چندین عــذاب
مرگ بر این انقلاب
دســته دســـته می کُشیــد انسان رادرمملکت
ای قصابان مامگرهستیـــم پیش تان دواب؟
مرگ بر این انقلاب
می روید درکعبــه وسوگنــــد وپیمان می کنید
ای همه پیمان شکن فرصت طلب پست وکذاب
مرگ بر این انقلاب
کافران راخنده می آید بـه فعــل وقــول تـــان
خاصه چون گویید ماییم پیروشــرع وکتاب
مرگ بر این انقلاب

من نمی دانم شماای تاجران مــرگ وخـــون
می دهید تاچندملت راچنین رنـــج وعــــذاب؟
مرگ بر این انقلاب
دیگرازجان همین ملت چـه می خــواهیدکــه شد
ازعبث جنگ شمادرزیــرراکت شیخ وشاب؟
مرگ بر این انقلاب
ترس دارم زینکه درمحشـرشما چــون کافران
گفت خواهید پیش حـق یالیتنی کنت تـُـراب
مرگ بر این انقلاب

ایخدابگرفت عالـــــــم راشرارت پیشه گان
مهدی آخرزمان بفرست دیگربـــا شتـــاب
مرگ بر این انقلاب
۱۳۷۱هجری شمسی
احمد شاه رفیقی

چهارشنبه, 08 جدی 1400 18:41

د عبدالملک پرهیز ژباړه

بېګا چې ومې تړه ور، مست په شراب مې کړله

سپوږمۍ چې څومره ور واهه له ور ځواب مې کړله

د ختا ترک دې ولیده ، زما د ځان دښمن شو

په درست ژوندون ، په خطا ما د دوست خطاب کوله

دوشنبه, 31 جوزا 1400 22:15


شعر از: جمال ناصر اصولي
برگردان: عزیزی غزنوی


این مردم شخ بروت تاریخ ما
جانا می دانی ما حالا چه کار می کنیم؟
ما خانه و مکتب را آتش می زنیم
ما کودکان را در شکم مادر می کشیم
ما بازار ها را ویران می کنیم

دوشنبه, 13 دلو 1399 18:42

د عبدالملک پرهیز ژاړه

۱
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند

راشه واوره د شېلۍ حکايتونه

د بېلتون له لاسه کړي شکايتونه

یکشنبه, 02 سنبله 1399 20:16

انجنیرعبدالصبورساپی

ستا ښاېسته رخسار یاد کړم که نکړمه

په خیالونودې زړه ښاد کړم که نکړمه

نارام زړګی مې ترسهاره په ترپا وي