شعرونه

هڅه او نوښت

هڅه او نوښت

ﮐﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ ﺳﯿﻨﺪ ﮐﯿږﻱ ﺑﻨﺪ ﻟﻪ ﮐﺎڼو ﻫﻢ ﺟﻮړﯾږي

کولتور

فرونشاندن خشم

فرونشاندن خشم

نویسنده : انوپا لال مترجم : ذبیح الله آسمایی آشوک ګفت : «مه پنجاه روپیه را اندا...