شعرونه

سوله

سوله

سوله د څوکۍیو د باران خبره نه ده سوله د هرچور او د تالان خبره نه ده دقوم او دمذ...

ژوند لیک

هغه مري، خو هېرېږي نه!

هغه مري، خو هېرېږي نه!

امیرجان وحید احمدزی مرګیه پام کوه، که وس کې دې وي یو نیم سړی وي، پرښته د ځمکې مم...