شعرونه

غزل

غزل

چې په خندا ورته د خوږ زړه پرهرونه نشيچيرې دې هم ستا د ښايست غوټۍ ګلونه نشيراشه م...

ژوند لیک

د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

د ارواښاد ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار پېژندنه !

ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار : الحاج ډاکټر عبدالله ګل اخلاص يار د مرحوم خيرګل زوی...