مقالې

گزینش راه حل مردم

گزینش راه حل مردم

میرعنایت الله سادات افغانستان در اوضاعی بدی قرارگرفته است. قدرتهای به ظاهرحمایه کنندۀ خارجی ، کشور را ترک مینمایند. موازی با آن ، مشروعیت دولت مورد سوال قرارگرفته و به...

شعرونه

مخمس بر غزل بیدل

مخمس بر غزل بیدل

هرزه پرداز جنس باطله ایماز پی گردباد قافله ایمغافل از امتداد فاصله ایمپایمالیم و...

ژوند لیک

هغه مري، خو هېرېږي نه!

هغه مري، خو هېرېږي نه!

امیرجان وحید احمدزی مرګیه پام کوه، که وس کې دې وي یو نیم سړی وي، پرښته د ځمکې مم...