شعرونه

خنجر دیگر به قلب ملت افغان

خنجر دیگر به قلب ملت افغان

در عزا و ماتم برادران سیکهه خود شریک می باشیم اگر قتل و شرارت را نمادیست بر مسل...

کولتور

اوسنۍ ماحول

اوسنۍ ماحول

د نثری ادب د برخي د پاره سید عبیدالله نادر له هر اړخه چې نظر کوم ،او خپلي د لټون...