عبدالاحمد فیض

مقاصد ونيات اسلام آباد وبخصوص رژيم نظامي ودستگاه استخباراتي همسايه جنوبي درموردافغانستان محلي براي مباحث اضافي ندارد، پاكستان ازبدوي ايجاد، برپايه تفكرعظمت طلبي تشكل يافت ونحوه مناسبات اين پديده جديد نه برمبناي تئوري حفظ منافع ملي درچهارچوب ديپلوماسي مدرن بلكه بربنيادايدئولوژي توسعه كه ارتش در راستاي تحقق آن مأمورشد، پايگذاري گرديد.

بتأسي ازچنين راهبرد، رژيمهاي حاكم درپاكستان درتمام مراحل روابط اين كشوربا همسايگان وبويژه افغانستان،از رويكردخشن ومداخله بابكارگيري ازابزارهاي متنوع به هدف تضعيف حاكميت افغانستان استفاده نموده است، موقف گيري خرابكارانه پاكستان درحمايت ازجنگهاي داخلي دهه هشتاد كه تحت چتر دروغين اخوت اسلامي وكمك به جهاددربرابرحضورشوري درافغانستان آرايش يافت، درتحولات ميداني وانكشافات اوضاع بعد ازسلطه جناح هاي جهادي دركابل بوضوح آفتابي گرديد، كه رژيم نظامي حاكم درپاكستان ازجنگ افغانستان فقط به سود اهداف راهبردي ونيات پشت پرده خصمانه بهره جسته است، زيرا اين كشوربعد ازتسلط احزاب جهادي دركابل، سياست حمايت از گروه هاي معيني را كه تعهدات مشخص ووابستگي بيشتري به نهاد جاسوسي اين كشورداشت، تعقيب ودرملتهب نمودن آتش جنگ وتداوم بحران داخلي دهه نود نقش منفي غيرقابل انكاري راازخودمتبارزساخت، زيرا اسلام آباد موفق نگرديد تا به هدف راهبردي وعمق استراتژي خود كه همانا ايجاد يك دولت نامنهاد وابسته به پاكستان باشد، دست يابد.

بعد از وقوع جنگهاي خونين ميان گروهي دهه نود، اداره اسلام آبادصفحه جديدي مداخلات رادرامورافغانستان به نمايش گذاشت، شكل گيري عنصري جديد جنگي وبازيهاي مخرب با پوتنسيل وكركترنوين.

درين برهه جديد پاكستان با سيماي دوگانه وارد عرصه مداخله درامورداخلي افغانستان شد، يعني سياست همكاري درمبارزه برضددهشت افگني درچهارچوب ائتلاف بين المللي غرب كه افغانستان را بعدازسرنگوني رژيم طالبان دراختيارداشت ورويكرد مخفيانه تشكل واحياي مجدد طالبان كه بعدازتهاجم مسلحانه ايالات متحده ومتحدين درهفتم اكتوبر٢٠٠١ به شدت متشتت وسركوب گرديده بودند.

پاكستان كه اميدش ازجهادگران دهه هشتاد وعاملان جنگهاي داخلي دهه نود ونيرازنظام تحت حمايت غرب به يأس مبدل شده بود، بي ترديد به مشاركت خويش درامرمداخله دراوضاع پيرامون افغانستان درقالب مساعدتهاي مستمرمالي،لوژستكي، تسليحاتي واطلاعاتي به طالبان حداقل بعدازسال٢٠٠٣، آغازنهاد وباپيروي ازپاليسي تهاجمي سنتي ازجنبش مسلح طالب عليه دولت وقت وبا شعار كمك به مبارزه مردم افغانستان درجهادعليه قشون اشغالگرچهره گشود ومتوقع بود وهست كه با بقدرت رسيدن طالبان دراعماق اهداف خصمانه وبيشرمانه ستراتژيك خودغوطه ورشده،هند اين دشمن ديرنه خود را ازمنطقه بيرون رانده، كابل رادركل دراختيارداشته، دستگاه ديپلوماسي افغانستان را كنترول وحصاركشي هاي ماوراي ديورند را قانونيت خواهند بخشيد، اماتشديد فعاليت طالبان پاكستاني واتهام حضورگسترده اين گروه درخاك افغانستان وهكذا مقاومت طالبان دربرابرتداوم حصاركشي نظاميان پاكستاني درامتداد خط تحميلي ديورند،كه درين روزهادرولايات جنوبي وجنوب شرقي كشور باعث روياروي هاي خونين ميان مدافعان سرحدي افغان ونظاميان پاكستان شده است، موجب گرديده تا ذهنيت جديدي يعني شكست راهبردي اسلام آباد وتفكر اقدامات نلافي جويانه وسيعآدر ميان حلقات سياسي واتاقهاي فكري آن كشوردرضديت باافغانستان شكل گيرد وايده تجديد نظري راهبردي درقبال كشورما بيك گفتمان غالب درپاكستان مبدل گردد.

انتباه آگاهان مسايل منطقه درين زمينه گواه برين است كه پاكستان تازمانيكه به اهدافي دست نيابد كه دربيش ازپنجاه سال درقبال افغانستان تعقيب نموده است، هرگزازمداخله درامورافغانستان دست نخواهد برداشت، چنانچه حامد (مير)روزنامه نگارپاكستاني درمقاله كه درواشنكتن پست به نشررسيده است، به نيات واقعي كشورش، منويات راهبردي وعمق استراتژي كشورمتبوعش بوضاحت اشاره نموده واز طالبان تلويحآ شكايت داشته است كه باپاكستان همكاري نميكند، وي ازمقاصدراهبردي كشورش چنين پرده برميدارد:

«نخبگان سياسي درپاكستان به اين باوربودندكه حمايت ازگروه هاي طرفدارپاكستان درآينده براي اين كشورعمق استراتژيك ايجادمينمايد، اماحالا گروه هاي كه دارائي استراتژيك دركابل بحساب ميامد، بيك تهديد تازه مبدل شده است

اومي افزايد كه عمران خان پيروزي طالبان را جشن گرفت وگفت كه طالبان غول وزنجيربردگي را شكست، اما توهم وي ديري دوام نكرد، طالبان بعدازبقدرت رسيدن دوباره دركابل، طالبان پاكستاني رااززندانهارها كرد، به آنها پناه داد، كمك نمود وخط ديورند رانپذرفت واضافه نموده است كه طالبان افغان باپاكستان وامريكا بازي دوگانه رادرپيش گرفته است»

به باورم نظراين روزنامه نگارپاكستاني حاوي واقعيت هاي انكارناپذيري است كه پاكستان درطي ساليان متمادي، بخاطررسيدن به مقاصد تذكاريافته فوق، باعث تباهي وخونريزي به عناوين وبهانه هاي متنوع درافغانستان گرديده است، هکذا رژیم نظامی بمثابه قدرت اصلی درساختارسیاسی ومجری پالیسی خارجی پاکستان به موجودیت یکدولت دوست درکابل بسنده نکرده بلکه وجودحاکمیت واداره ضعیف وبی ثبات درافغانستان درمحراق دکتورین سیاست خارجی آن قراردارد، لذا مبرهن مينمايدكه اين كشوردست ازدامن وطن ومردم ما تا دستيابي ووصول به اهداف مغرضانه برنداشته وراه نجات جزء، بيداري هم ميهنان، همبستكي داخلي وايجاد دولت قدرتمند ملي چيزي بوده نميتواند.

محمد اسماعيل عندليباوس په هېواد کې يو داسې نظام قايم دی، چې تقريباً غوڅ اکثريت مشران يې د پخواني شوروي اتحاد د جهاد پر مهال د يو نه يو جهادي ګوند غړي وو، نږدې د طالبانو په هره اعلاميه کې د پخواني شوروي اتحاد په ماتې افتخار کېږي، او يادونه يې کېږي.له حکومت څخه دباندې او د حکومت پر مهال اوسنيو واکمنو (اسلامي امارت) هر کال پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځونو د يرغل غندنه کړې، او بيا يې د ماتې د کليزې لمانځنه کړې ده.دايو جلا بحث دی، چې پخواني مجاهدين بيا په خپلو کې سره جوړ نه شول، هېواد ويجاړ پاتې شو، لاملونه به يې ډول ډول وي، خو په دې هېواد د هغوی احسان بايد هېر نه شي.د مرغومي شپږمه افغانستان ته د سرو پوځونو د ننوتلو د ورځې په توګه غندل کېږي، سږ کال هم په حکومتي کچه مراسم نيول شوي وو، او حکومت يوه اعلاميه خپره کړه، خو له پرون راهيسې وينم چې د حکومت ځينې پلويان چې کېدای شي چې د حکومت په اډاڼه کې کار کوي، د شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد په برخه کې د دې عظیم ولس په قربانيو يو ډول سترګې پټوي.دوه ويډيوګانې مې لېدلي دي، په يوه يې د ملي تلويزيون لوګو هم لګېدلې ده، چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل په اړه د مستندو فلمونو نوم ورکړل شوی دی، خو له بده مرغه چې دواړه ويډيوګانې يواځې او يواځې د مرحوم جلال الدين حقاني په محوريت راڅرخي.یوه ويډيو يې په دري، او بله يې په پښتو ده، دواړو کې هڅه شوې، چې د جلا الدين حقاني مرحوم نوم لپاره کار وکړای شي، په يوه ويډيو کې خو تر دې بريده غلو شوې، چې مرحوم ملا محمد عمر مجاهد انځور په هغه لست کې اېښودل شوی، چې د هغه مهال حکومت ورباندې په غياب کې د اعدام حکم کړی و.ټول ستر مجاهدين او افغانان و، د هغوی سره به ځينې فکري او ځينې نظري اختلاف ولري، خو د نورو پياوړو مجاهدو رهبرانو په کارنامو او يادونو سترګې پټول ستره بې انصافي ده.که حقيقت ووايو نو خپله جلال الدين حقاني مرحوم او مرحوم ملا محمد عمر هغه مهال جهادي رهبران نه و، بلکې حقاني صيب د يو تنظيم قوماندان او ملامحمد عمر يو عادي مجاهد و، دا چې دا دواړه وروسته په افغانستان د يو بل برید په وړاندې ودرېدل، او ځينو بيا لاره جلا کړه، بيل باب دی، خو نه ده پکار چې د مستند په نوم د يو حکومت له لاوډسپيکر څخه تبعيضي غږونه پورته شي.زما مشوره ورته دا ده چې په شعوري يا غېر شعوري ډول دې د خپلو اسلافو او يادونه د خلکو له زوړونو او ذهنونو نه باسي، هغه هم زموږ د هېواد يو دور و، او د هېواد په تاریخ کې ځينې کارنامې په زرينو تورو لیکل شوي دي، که موږ د مخکينيو يادونه کوو، يا د تاریخ ليکلو ته ملا تړو نو بايد کار مو په تزوير يا تبعيض بناء نه وي.پای2022-12-28

عبدالجليل جميلي   

دوستان ارجمند !  گرچه  همین نوشته را / البته قدری مشرح تر / قبلاً بتاریخ  ۲۰ دسمبر ۲۰۱۰  در همین سایت وزین  به نشر رسانیده بودم  ولی  در این ایامیکه  ولو افغانستان  و افغانیت  بخون  خود  مبیجوشد و بیگانه  چاکران  پدرام  مانند ی  در خروش ؛ خواستم  یک  بار دیگر بر اساس  ماهیت  چشم دید عینی ام  بر اصل نقشه و ماهیت  اصلی  خط  دیورند روشنی اندازم  و امید وارم  برای  محققین گراتمی  ما  قابل استفاده  باشد.

 

نجیب الله پاڅون

څه موده وړاندې د بلخ، چمتال ولسوالۍ د البرز غره په سیمه کې د دې ولایت د لوړپوړو امنیتي چارواکو په ګډون د بلخ د لرې پرتو سیمو سیمیز پولیس، امنیتي ځواکونه، پخواني جهادي قومندانان او یو شمېر مشران په ګډه د


دکتور اقبال شاعر و فیلسوف لاهوری که «علامه» نیز خوانده میشود؛ گفته است:
مسلمان فاقه مست و ژنده پوش است
ز کارش جبرئیل اندر خروش است !
بیا ؛ طرح دیگـر ملت بـریـزیم ؛
که این ملت؛ جهان را بار دوش است.

له سردار محمد داود خان پر روغتون له بريد وروسته تيره جمعې ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه لسو وسله ‌والو طالبانو د افغان پوځ د دوو رنجر موټرو په واسطه د بلخ ولایت د ده دادي په ولسوالۍ کې د افغان پوځ د شاهین قول اردو په قوماندانۍ برید وکړ. بريد پر داسې مهال وشو چې افغان امنيتي ځواکونه د جمعې لمانځه ادا کولو لپاره مسجد کې راغونډ شوي و. د راپورونو له مخې په دغه بريد کې له ۱۴۰ تر ۲۰۰ تنه زلمي سرتېري شهیدان شوي او

نور محمد غفوری

کله چې د ملي اردو په څلورسوه بستریز روغتون تروريستی حمله وشوه، د ټولو افغانانو او نړیوالو له پاره دا له تعجبه ډکه پیښه وه. د پیښې تر مخه چا دا تصور نه کاوه چې په اوسنۍ زمانه کې دې د سیاسی ځواک د نیولو له

حکومت ځان شرموي، ناکام چارواکي سفيران شول

حبيبي او شهيم په اردن او قزاقستان کې د افغانستان سفيران وټاکل شول.

د هر هيواد د سياسي فرهنګ له مخې، سفير يې له هيواده د باندې ديپلوماتيک استازی بلل کيږي. دغه سفير بيا په ټاکل شوي هيواد کې له سياسي او نظامي مسايلو نيولی آن تر ټولنيزو او فرهنګي چارو پورې په ټولو مسايلو کې


شهر بیفرویک هالند

پاکستان مرکز و حامی تروریزم بین المللی

پاکستان بحیث یک کشورغیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده و رمزبقای خود را درخفقان داخلی ودشمنی باهمسایه گان جستجو و بخصوص بعد ازکودتای نظامی جنرال ضیاالحق (1977 م.) که بحیث حلقه اساسی در »کمربند سبز» و « نقاب جمهوری اسلامی » به تربیه، تجهیزوتسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده وبه صورت سیستماتیک ازتروریسم بحیثژوند مو هسې یو نهيلی رنګ اخیستی چې کله، کله خپلې غوښتنې داسې اغیز را باندې وکړي چې د نورو ژوند او راتلوونکې مو له یاده ووځي، دومره د ځانځانۍ لومه کې ونښلو چې له تفکر او درک سره مخه ښه وکړو، ژوند نفې کړو، په راتلوونکې بې باوره شو او د خپل مرګ پرېکړه په خپله لاسلیکه وو. شېبه پس بیا د وېرې او تراه سېوری را باندې خپور شي، ذهن او شعور مو دومره کاواکه شي چې د بل چا د یوې ناروا غوښتنې له پاره د

 

وروسته له هغې چې پر تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو تر منځ له نښتو، پر افغان خاورې د پاکستاني مليشو د راکټي بريدونو او په ځينو نړيوالو کنفرانسونو کې د افغان ولسمشر لخوا په پاکستان له تندو نيوکو وروسته د کابل او اسلام آباد اړيکې ترينګلې شوې؛ پاکستان له افغان حکومت سره  د اړيکو رغولو لپاره بيا هڅې پيل کړې. د همدغو هڅو په لړ کې تيره د شنبې ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل

زیاتې مقالې …