مقالې

انقالب یا رکود

انقالب یا رکود

نویسنده : سمیر امین )Amin Samir .)منبع و تاریخ نشر : مانتلی ریبیو »01-10-8102 . »برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« . --------------------------------------------------------------- اند یشه های گذار بین حا لت...

شعرونه

انسانیت؛ شاید هنوز!..؟...

انسانیت؛ شاید هنوز!..؟...

محمد عالم افتخار انسانیت؛ می رود که پایان یابد یا اصلاً هنوز آغاز نشده است؟؟!.....

کولتور

در وقت دادن زکات چه باید گفت !

در وقت دادن زکات چه باید گفت !

تتبع ونگـارش : امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی« مدیـــر مطـالعات سـتر...