مقالې

شعرونه

د مینې دریځ

د مینې دریځ

زمانې واړول رنګونه خورا د شپو او ورځو پوښښونه خورا لاړه او راغله بهیرونه دلته ت...

کولتور

وضعیت  چشم در نماز

وضعیت چشم در نماز

وضعیت چشم در نماز نماز یعنى اینکه بنی ادم در برابر خالق می ایستد ، و اظهار بندگى...