مقالې

مطالعه سیا ست در جنگ افغانستان از طریق  جیو پولیتیک ایاالت متحده امریک

مطالعه سیا ست در جنگ افغانستان از طریق جیو پولیتیک ایاالت متحده امریک

)Dr. Ahsan Ur Rahman khan(خان اوررحمان دوکتوراحسان : نویسندهمنبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »71-20-0272 .»برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.ا دونالد ترومپ درماه اگست سا ل)0271 )پس ازبحث وگفتگوطوالنی...

شعرونه

نوروز دل افروز

نوروز دل افروز

فقیر احمد عزیزی غزنوی نوروز ای اِلهَۀ دوران خوش آمدیدر باغ و راغ و شهر و بیابان...

کولتور

پسرلیه !

پسرلیه !

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.-------------------------------------دنړی خلک دستا پ...