شعرونه

ما څوک څه کوي غربته!

ما څوک څه کوي غربته!

اسدالله غيرت/ پکتيا ما څوک څه کوي غربته! زه که مرم که پاتې کېږم که له ځان سره ژ...