مقالې

‎پاکستان اوس هم شیطانان زیږوي!

‎پاکستان اوس هم شیطانان زیږوي!

مینه منکل ‎له هغه وخته چې پاکستان د نړۍ په نقشه په جعلي توګه تپل شوی، تر ننه هره کړنه يې د انسانانو په تېره بیا د مسلمانانو پر ضد...