شعرونه

زما ملګرې زما جګړه ده

زما ملګرې زما جګړه ده

میرویس نجیبي په هر ځای کې راسره ده زما ملګرې زما جګړه ده خیر دی لږه مانه مشره دم...

کولتور

پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!

پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!

چشم انداز های شگفتگی یا سرکوفتگی آرزو های آدمیان؛ دورنما های متقابل نیکبختی یا ت...