شعرونه

د رڼا په لور

د رڼا په لور

پردې ځمکه باور نشته چې تر څو ده ماته شوې پوقانه سر د اوبو ده ولې داسې يې بېغم او...

کولتور

ســــــــــيــــوری :

ســــــــــيــــوری :

د کیسې لیکونکئ : ډاکټر ببرک . ارغند ژباړونکئ : س . سېلنی ښه مې ېادېږي چې یو تود...