مقالې

شواهد جدید درمورد جنگ افغا نستا ن

شواهد جدید درمورد جنگ افغا نستا ن

تتبع ونگارش : فرید ریش اوستر من F .Christian ostermann(برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام» مل«---------------------------------------------------------------- قسمت هشتم*** * ضبط یک گفتگو ازمیخا یل سرگیویچ گرباچف باریس جمهورومنشی ویا دبیرکل کمیته مرکزی ...