مقالې

چپ در راست جد ید یا چرا مارکس مهم است

چپ در راست جد ید یا چرا مارکس مهم است

نویسنده : روب اوری )Urie Rob . )منبع وتاریخ نشر : کونتر پانچ »80-11-9812 .»برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م » مل « . درضمیمه