شعرونه

مخمس بر غزل حافظ

مخمس بر غزل حافظ

بر قد سرو رسایت ثمری نیست که نیستآب لعل لب تو در گهری نیست که نیستنمک حسن تو در...

کولتور