شعرونه

فقر

فقر

عزیزی غزنوی هر کجا فقر و جهل سایه فگندمردم اکثر دروغ می گویندرهبر و والی و رئیس...