سهارنۍ د ورځې د درې وخته خواړو تر ټولو مهمه غذا ګڼل کیږي او اوس یو ځل بیا یوې نوې څیړنې ښودلی چې د سهارنۍ نه خوړل حتی کله ناکله که هم ويد شکرې په ناروغۍ د اخته کیدو خطر پیدا کوي.

جرمني پوهانو د ۹۶ زره کسانو د روغتیایي معلوماتو له ارزولو وروسته چې په شپږو څیړنو کې یې ګډون کړی و، دا نتیجه ترلاسه کړې چې که یو شخص حتی کومه ورځ یو وار هم سهارنۍ ونخوري د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې د اخته کیدو خطر په سلو کې شپږ فیصده لوړیږي

نویسنده : بنید یک کاری )Carey Benedict )
منبع وتاریخ نشر : نیویارک تایمز »31-31-1132 »
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 -------------------------------------------------
 نقشه برداری چشم انداز ژنیتیکی مغز
 با قراردادن چشم انداز ژنیتیکی مغز
 دانشمندان گامی به سمت ساخت یک مدل کامپیوتری از ژنوم مغز
گرفته اند که یکی از آنها می تواند به ریشه های ژنتیک اسکیزوفرنی،
اوتیسم و سایر اختالالت کمک کند.

بقیه در ضمیمه

نویسنده : د ینس گرادی )Grady Denis )
منبع وتاریخ نشر : نیویارک تایمز » 60-21-1622 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل

سرطان دارای زمینه ویا استعداد خطر وانزاروحشتناکی برای ازبین بردن د فاع طبعی
عضویت انسا ن ا ست که آن دفاع طبعی را این مرض ازبین میبرد. و اگر ما بتوانیم که
دراثرسعی وتالش خود راه های برای کمک ایمنی بدن درمبارزه علیه سرطا ن بیا بیم .
این اتفا ق افتاده است وآن اینکه زمینه های روبه رشد ا درحا ل
بقیه در ضمیمه .

 نویسنده : نیکولاس ویست (Nicholas  West).

منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ «29-09-2018».

برگردان : پوهندوی دوکتورسید حسا م «مل». 

هرچند که بیشتر به برسی وکاوش کنترول ذهن بپردازیم ، بیشتر به این  نتیجه  میرسیم که دراینجا  ازمد ت های  طولانی  با درنظرداشت هد ف تبد یل نژاد بشر به ماشین های  غیر تفکر یک ارتبا ط ویا یک خط  هما هنگ  وجود دا شته ا ست ، یعنی  از  زما نیکه ا نسا ن خواسته ا ست که  قد رت  وتوان خود را  بر توده ها   تحمیل  کند. کنترول ذهن  توسط کسا نیکه به ا رتباط رفتا ر وسلوک ا نسا ن  مطالعه کرده ویا مطالعه میکنند وآنهم  بمنظور روبراه و هماهنگ  ساختن اطاعت جمیعت های  بزرگ به اراده وفرما نبرداری گروه کوچک از «نخبگا ن» در خط اول اجندای کا ر شا ن بوده ا ست .

ادامه در ضمیمه

زیاتې مقالې …