په برتانیه او استرالیا کې څېړونکي وايي د هغو خلکو صحت چې ناوخته ويده کېږي له وختي ویده کېدو سره ښه کېږي.
څېړونکو په برمېنګم، سوري او موناش پوهنتونونو کې په هغو کسانو څېړنه کړې چې ناوخته ويده کېږي او د دوی د ژوند په ډول کې يې د بدلون سپارښتنه ورته کړې.
څېړونکي وايي وختي ویده کېدل او وختي له خوبه راپاڅېدل ځينو ته ساده ښکاري خو دا د انسانانو په روغتیا کې ژور اغېز لري

 تتبع ونگارش :
توسط : پوهند وی دوکتور سیدحسام »مل«
 
 سلول
 قسمت سوم

معرفی سیستم اسکلتی
 انسانها مهره داران یا ، حیوانات دارای ستون مهره ای یا ستون فقرات هستند. این
مهره ها یا فقره ها بر روی یک قاب)فرم( داخلی محکم ومتمرکز هستند که در ستون
فقرات برجسته قرار دارند یا که ستون فقرات را میسازند.


یک یادداشت کوتاه

هرکس میتواند ویا توانسته که فشار روانی یا سترس را تجربه کند. بسیاری فکر میکنند که سترس حالتیست که هنګام زخم برداشتن و یا از دست دادن کار ووظیفه به ان مواجه میشوند. عده یی هم انرا پاسخ وجود به یک حادثه مینامند ، که برما واقع میشود. واما فشار روانی چیست؟ ویا بدن ما هنګام داشتن سترس ، در برابرآن چی عکس العمل نشان میدهد؟

تتبع و نگارش
توسط : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
 ------------------------------------------------
 قسمت دوم

 

 

زیاتې مقالې …