کارشناسان عادتهای بدی را ذکر کرده اند که می تواند به اندازه سیگرت کشیدن به بدن انسان آسیب برساند.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از مدیک فروم، کارشناسان عادتهای بدی را ذکر کرده اند، که می تواند به اندازه سیگرت کشیدن به بدن انسان آسیب برساند

 تتبع ونگارش :
توسط : پوهند وی دوکتور سیدحسام »مل«
 
 قسمت چهارم
 
 مقدمه ای بر سیستم عصبی

زیاتې مقالې …