راټولوونکي :اولِ کارګ
دمحمد صفر خواريکښ ژباړه
کوپنهاګن
ړومبۍ برخه
دژباړن پېليزې خبرې
يومهال دخپل خوارجيب دحال برابر په زړواودويم لاس دنمارکي کتابونوکې دخپل مسلک او ذوق برابر دزړه پورې کتابونوپه لټه کې وم چې په يو کتاب مې سترګې ولګېدې چې سرليک يې  راله زړه وېوړ.پردغه ارزښتناکه خزانه داسرليک کښل شوي و:

متــــــــلونه
ددي دوه ټوکيز کتاب دواړه ټوکه مې واردواره راواخيستل ،دکتاب پلورونکې  مېرمن خوا ته ورغلم .دبيې له پوښتنې سره سم ماځان چنووهلو ته جوړوه چې پلورنکې زما دجيب له حاله هم داسې ټيټه  بيه راته وويله چې له چنووهلو يې بې غمه کړم

راټولونه

عبدالملک پرهېز

اوسپنه چه څومره ټکيږی هومره پخيږې

اوبه په ډانګ نه بيليږی

لمر په دوو ګوتو نه پټږی

امانت مځکه هم نه خيانت کوی

اختر پټ ميړه ندی


هغه ځاي سوځۍ چۍ اور پري بليږي

انا مړه شوه تبه يی وشکيده

اوړه چه خشته شی هر سړی په کې ګوتۍ وهۍ

اوبو اخستی ځګ ته هم لاس وراچوی