له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
په يوه ډبره دوه مرغۍ وژل.(لاتين)
په يوغشي دوه نښې ويشتل.(افغانستان-پښتو-ژ.)
يوغشې دوه مرغۍ.(افغانستان-دري-ژ.)
دوه مرغۍ په يوګوزارويشتل.
دوه کوترې په يوه نخودنيول.(ايټاليا)
تش

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

له بې فايدې خبرونه چوپتيا غوره ده.(ايسليند)

فريده! چوپه خوله دې بهتري ده.(افغانستان-پښتو-ژ.)

څوک چې هنرلري دخپوخبروواګې په لاس کې نيسي.(انجيل)

چوپتيا اوفکردهيچا سپکاوی نه شي کو لی.

چې دويلوڅه نه وي ښه ده چې چوپ وي.

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
پلټنه
زه په هغه لټوم چې ورک کړي مې نه دي.(يهودي)
مېخ
مېخ يوه کوچنۍ اوسپنه ده چې ښه ساتل شوې ده .(پيدرسيو)
هغه سرپه مېخ ووهه.
زما دتابوت له پاره يومېخ.
کشتيوان،جاله وان

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه
هغه خوګ سړي توګي(ګروي) چې په غوشايانوکې پروت وي.(پيدرسيو)
له زوړخوګ نه دپاک خوک تمه نه شي کېدی.(دنمارک-يوليند)
ډېرخوګان په دوه پښوګرزي.
دادخوګانوکار نه دی چې بټنې وکاروي.
وږی خوګ ددانو په خيال کې وي.(هنګري)
ځيني خوګان هيڅکله کرونده نه خوښوي،اوځينې هيڅکله کور.(پيدرسيو)

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

ټول غواړی په ښه هوا(حالت)کې واکمن وي.

څوک چې غواړي نوراداره کړی، بايدلومړی دځان ادره کول زده کړي.

سرټمبه ،سرکښ

سرټمبه لکه سېرلی(وز) اولږزيات.

سرتمبه خرسرټمبه خرکارغواړي.(فرانسه)

دوړې اوخاورې

که دوړې هم انبارشي غرترې جوړېږي.(هاوای-جاپاني)

له دنمارکي نه دمحمد صفرخواريکښ ژباړه

په پوښتنه مه شرمېږه،په ناپوهۍ وشرمېږه.(افغانستان-پښتو-خ.)

څوک چې په پوښتنه کولوشرمېږي،په زده کړه شرمېږي.(دنمارک-يوليند)

پوښتنه کول عېب نه دي ‎،نه پوهېدل عېب دی.(افغانستان-دري-خ.)

ښه ده مخکې پوښتنه وکړې،تردې چې ځانته زيان ورسوې.(ناروې)

څوک چې ډېرپوښتنې کوي،په زياتو درواغوخبرېږي.

زیاتې مقالې …