احمدشاه بابا
ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه
ستا په لاره کې بایلي ځلمي سرونه
تاته راشمه زړګی زما فارغ شي
بې له تا مې اندیښنې د زړه مارونه
که هر څه مې د دنیا ملکونه ډیر شي
زما به هیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه
د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم
زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه
د رقیب د ژوند متاع به تار په تار کړم
چې په تورو پښتانه کا ګزارونه
د فرید او د حمید دور به بیا شي
چې زه وکاندم پر هر لوري تاختونه
که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې
زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه
احمد شاه به دغه ستا قدر هیر نه کا
که ونیسي د تمام جهان ملکونهباز آغاز تب و بغض گلوگیر است و من
اشک و آه و حسرت فقدان تاثیر است و من
باز دل آماجگاه دشنه و تیر است و من
باز روز آمد به پایان شامِ دلگیر است و من
تا سحر سودایِ آن زلفِ چو زنجیر است و من


عزیزی غزنوی

می رسد روزی که گلزار و چمن پرگل شود
نغمه ها خواند قناری خوش نوا بلبل شود
قحط سال عشرت وعیش وطرب گردد تمام
ساغر واژون ما بار دگر پر مل شود

زیاتې مقالې …