سید عبید الله نادر                 

خیالي خیالي ګــلونه ،له دې چمــنه ځــــــیني ووځي

ته به وایــي چې هوســۍ دي ، له ختنه ځیني ووځي

کارغــان نیــــسي ځــــایونه، د ګــلونو ،په چمن کې

د مستو ترانو مرغان ،له ګلــــشنه ځـــــیني ووځــي

سید عبید الله نادر

د ښــکلا ګانو دې وطــــــــــن کې ، نندارې وینمه

د بلــــــــــــــبلانو په هر لـــــــوري ، ترانۍ وینمه

بیا به زرغون شي ، په اورونو ســوځـــیدلی وطن

د ســـوکالۍ په دې چمــن کې ، نښــــانې ویـــــنمه

 

 

سید عبید الله نادر

لکه پتنګ په سرو لمبو کې شـــــو ورک

د نیمو شـــپو ،په تیارو کې شــــــو،ورک

څوک مو ضـمیر له حـــــاله، نه شو خبر

لکه نســـیم هره ورشــــــو کې شو ورک

زیاتې مقالې …