شهر جولانگۀ ددان گشته
قریه میدان وحشیان گشته
قاری و طالب است در همه جا
آدمی گم در این میان گشته

 

سیدعبیدالله نادر

کال ۱۳۷۸پیښاور

(درس و تعلیم نه پاتي کیږو)

لږ په سرعت واخلي ګام

په متــانت واخـــــلي ګام

چي له قطاره ، وروسته کیږو

په ځپل احساس څـوک پوهولی ، نشم

چــاته دردمـــن زړګی ،ښـــودلی نشم

په زړه لـــــرمه ،ناويـــيلی قــیصـــی

غـوټي د زړه چــاته ، ســـپړلی نشــم

 
ژوند د ښکليو هنرونو لوی انځور دی
لکه سترګه د خوښۍ او د غم کور دی
کله پرېوځي له خوښۍ کله له غمه
دا صدف وتی د روح له سمندر دی

زیاتې مقالې …