ژوند ها ګل دی چې په مینه پالل کېږي
څوک خبر چې ژوند به کله تمامېږي
هرشیبه او هره ورځ ژوندون په کار دی
د ژوندون په شیبو کله باور کېږي
کوه لوبې او ګلانو سره مینه
بې له مینې تازه ګل هم مړاوی کېږي
ژوند هغه دی چې نېکمرغه ځان احساس کړې
غوراوی کوه چې چارې پرې سمېږي
تل به ښه یې که دې مینې ته خپل پام کړ
سړی تل په سمې لاره کې ځلېږې

انجنیر زلمی نصرت

۲۷.۰۲.۲۰۲۴

دنمارک ـ وایله

 

نوی روح به را پیدا شي

گلورینه به فضا شي

رمز د ژوند به شي بر سيره

ماته، ماته که چوپتیا شي

سر راپورته به شنیلي کړي

سپینو واورو له بستره

غوټۍ هم په ټوکیدا شي

د ویدو څانگو له تنه

 

کوم د خاورې ارز چې گورم

بیا د خپلو طرز چې گورم

هرڅه، هرڅه خدای راکړي

خو طرزونه مو خپل نه دي

ترږمیو کې اوسیږو

هیبتونو یوو وهلي

 

که فکرونه مو را خپل کړو

تبعیض لرې له ذهنو شي

پرده پورته شي له سترگو

کارغان ورک شي له بڼو نه

 

مات که ور د پنجرو شي

زاڼې والوزي فضا ته

هسکو، هسکو، لوړو غرو ته

په لوړ غږ به داسې وایې:

 

وحشتو سره مو سر و

هیبتونو وو وژلي

نه تور دیو و، نه ښامار و

په خيالي لومو کې بند وو

ځان خبر کړه له دې دامه

ځان دې خلاص کړه له اوهامه.

پای

زیاتې مقالې …