۲۰۱۶ کال فبروری میاشت کلفرنیا آمریکا

 

سید عبید الله نادر

په دې ماحــول کې اوســیدلی نه شــم

کرکــجن حــــالات دلته لیــدلی نه شم

بارونه وړمه ، د فــراق ځــــان سره

خو بـــیدردانو ته یې ، وئـــــیلی نه شم

میرعنایت الله سادات  
                                        

ساقی بریزباده که امشب ، شب منست          چشمی گشا وبین که یاران بامنست 

یاران صاف دل ، یادگارمیهن است            بی یار وبی دیار، کجا کیف بامنست

 

سید عبیدالله نادر

علــــــم زړه کړي، د هرانســـان

لکه د لــمر په څیر ، روښـــــان

بی علمــئ کـې وي ، وګــــــړي

لکــــــــــــــه د دد، لــــکه دیوان

محمدعلي‌عمري

که پنجابی دی
که سیندی‌دی
که بلوڅ یابل څوک
ماته پټان
تاته پټان

زیاتې مقالې …