په ډ ډه د چنا ر بیا دی نوم نور نه لیکم
 کوڅی ته دی په مینه نور هیڅکله نه راځم
 وفا دی هیڅ ونکړ شا دی واړوله ما ته

نور چا ته ستا دالسه ګیلی به نه کوم

 

پاتې په ضمیمه کې

شاعر: عزت الله (ذکي)

تل توکل په رب کوه چي مايوس نه شې

په هر دم رب يادوه چي بې وس نه شې

<<<<>>>> 

مصيبت کي که ايسار شوې خير يې غواړه

په آُميد رطب شکوه چي هيڅ بس نه شې


فقیر احمد عزیزی غزنوی

ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
پیکر پر بال و پر و استخوان
مدح ترا بلبل گویا شده


شاعر: عزت الله (ذکي)
لږ نظر کړه آې ذکيه لېونيه
ژوند سفر ده آې ذکيه لېونيه
<<<>>>
مسافر دي ټول ستنيږي له دنيا نه
ځان چمتو کړه آې ذکيه لېونيه

زیاتې مقالې …