نوشته کریم پوپل
مورخ ۱۰.۱۱.۲۰۱۹‏

 
دی این ای یا دی اوکسی رایبو نکلویک اسید ساختمان مالیکولی پیچیده است که در بدن زنده جانان ‏وجود داشته وراثت را از والدین به فرزند انتقال می دهند. دی این ای یکی از معتبر ترین ماده در ‏شناخت انسانها استفاده می گردد.‏
ادامه موضوع در ضمیمه

 تتبع ونگارش :
توسط : پوهند وی دوکتور سیدحسام »مل«
 
 قسمت پنجم
 مقدمه ای بر سیستم اندوکرین
آشنا یی ویا معرقت با سیستم اند و کرین )غد وات درون ریز

 

بقیه در ضمیمه

ستور پېژندونکي توانېدلي چې لومړی ځل د بلک هول یاکهکشان کې د تور غار تصویر واخلي چې په په یوه لرې پراته کهکشان کې دی. دا خورا لوی غار دی، چې اوږدوالی یې څلور سوه میلیارده کیلومتره دی او د ساینسپوهانو په خبره د غار ټوله کچه د ځمکې له ټولټال حجمه درې میلیونه ځله زیات دی چې ساینسپوهان یې یوه 'لویه بلا ' بولي

زیاتې مقالې …