محمد عالم افتخار

با نثار سپاس های بیکران خدمت عزیزان بسیار بزرگوار و قدر شناس از جمله جناب عزیز جرئت گرداننده ویبسایت بزرگ "آریایی"، جناب عمر فیض مدیر مسئول تارنمای جوان ولی پربار و وزین "حقیقت"، جنابان سید اکرام پیگیر و نور الدین همسنگر رجال سیاسی و دولتی سابق؛ جناب عبدالکریم فهیمی دوست دیرین و روشن ااندیش دینی، جناب قاری عبدالشکور نصرالله زاده دوست مقیم امریکا، جناب ایوب صابری و دوشیزه شبانه صابری و خیلی های دیگر که شاید مجاز به نام بردن طولانی از ایشان نباشم.

جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین دارای فورمول کیماوی C19H22O6 میباشد . این ماده تنظیم کننده رشد نباتات است که در گیاهان مختلف اثراتی از جمله طویل شدن حجرات ، طویل شدن ساقه ها، بهبود برگ دهی، شکستن خواب و تحریک بذر به جوانه زنی و گل نمودن و ریشه کشی دارد.

ادامه در ضمیمه

زیاتې مقالې …