محمد عالم افتخار 

علوم ساینتفیک؛ هر کدام تاریخچه کمابیش متفاوتی از هم دارند. علم طب که اکنون به هزاران زیر شاخه تخصصی گسترده و حجیم انکشاف کرده است؛ دارای مبادی بسیار قدیمی میباشد و اما علم فوسیل شناسی که بخشی اساسی از دیرین شناسی است؛ به لحاظ مبادی از علوم بسیار جوان به شمار می رود.

بقیه در ضمیمه

 


اسدالله ملکزی

اب و هوا د کانکرېټ په څرنګوالي باندې اغيزه کوي، په خاصه توګه په ښکاره کانکرېټ باندې. نو ددې د پاره د بيروني هوا په ډېره سخته سړه هوا کې او په ډېره توده هوا کې د کانکرېټ څخه کار اخستنې ته هدايت نه کيږي. کانکرېټونې په وخت کې بايد بيروني هوا د + 30 oC تودی هوا څخه پورته او + 5 oC سړې هوا څخه ښکته نه اوسي.

نوشته کریم پوپل

خاک مرکبی اسفنج مانند است که داری  بافت ، ساختمان ، دانه ، مقدار ریگ ، و مقدار خاک در سطح زمین می باشد. در صورت مداخله انسانها بخصوص ساختمانهای سمنتی ، قیر ریزی ، راه عبور ومرور خاک تخریب شده  تمام مجرهای خاک مسدود گردیده آب جذب نمی شود..

پوهاند محمد بشیر دودیال

 (داقلیمی بدلون دنړیوالې اونۍ په مناسبت) 

   د اکتوبر له ۱۹مې څخه تر ۲۵مې پورې یوه اونۍ؛ ټولې نړی د اقلیمی بدلون دهفتی( Global Climate Change Week) په نوم نومولی ده. دا د اندیښنې وړهغه بدلون ته اشاره ده چی د نړی تودوخه کال په کال زیاتیږی، چې پایله یې ټول بشریت ته زیان اړوونکی ده.

زیاتې مقالې …