میر عبدالواحد سادات

من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم !

باز هم لاطایلات، یاوه سرایی و هذیان گویی ! ياوه مى گويم عقلم زايل است

از بزرگی خوانده بودم که :« تکرار سخنان سخیف، مبین وقاحت و سفاهت گوینده آن است. »

دهن گشوده بخاری برسم بی‌ادبان

سخن به جایی رسیده که «بوت» می‌خواهد

nljllkj