طريقه کونيکټشن( فعال کردن) افغان تيلی کام


ترتيب کوونکی : ظفرخان « اهتـمـام»
1 -چپ کليک بالای ستارت مينو__چپ کليک بالای کنترول فاينل__ رايت کليکبالای اوپن__ چپ کليک بالای فون & موديم__ چپ کلـيک به موديم__ اگرسابقه خـــــــــراب يا زياد باشد کليک به ريمو ميشود در غيران ويا بعدازريمو _کليک بهادموديم کليک به modem my detect t’don تيک مارک داده شـودو مـوديم 33600 ادشود نيکس وفينش شود کام ون وياتودرپارت انتخاب شود صبرکن ميآيدو

بقیه در ضمیمه

1-چگونه Shared Documents را در XP Windows غیر فعال کنیم؟
به منوي Start بروید، سپس Run و بعد از آن بنویسید: regedit و enter را فشار دهید.حال به قسمت زیر بروید
/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer
MyComputer/NameSpace/DelegateFolders
کنید حذف را} a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee59031} حالا
Recycle Binنام تغییر- 2
recycle bin واژه F3 زدن با سپس رفته HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache به
را سرچ کرده وروي ان کلیک کنید و نام انرا تغییر دهید

3-تغییر میزان تاخیر نمایش منو

بقیه در ضیمه

ظفر خان اهتمام

تعریف:
پروگرام ورد یکی از بخش های مایکروسافت افس میباشد که برای امور کارهای اداری یعنی مکتوب نویسی،ساختن جدولها و دیزاین دادن خورد و ریزه از آن استفاده به عمل میاید.

شمامیتوانید پروگرام ورد را به  چندین طریق  بازنمایند

بقیه را از ضمیمه بدست آوريد

زیاتې مقالې …