{slide=وۍ}

زه چې نړۍ ته راغلم .....
سترګې مې نه وې خلاٌصې ،
چې مور مې وۍ نارې کړې .
غوږو مې هرې خوانه  ......
د وۍ نارې واوریدې،
او د خپګان ژړاوې ،
مور مې په زور ،
د سلګو منځ کې وویل ،
چې بیا يوه نجلۍ شوه پیدا،
د غم غوټۍ شوه پیدا ،
........
یو خوا مې زړه کې هیله .....
د زوی نیمګړې شوله ،
له بلې خوا ټپ سارې ....
د کور او کلي شومه ،
لورې د غمو غوټۍ...
څنګه تا غیږ کې واخلم؟
څنګه تا کور ته یوسم ؟
څنګه دې پلار ته وایم ؟
چې بیا مې لور پیدا شوه  .
پلار دې ګواښونه کړي ...
دا یې ویلي راته !
چې ماته لور رانه وړې!
راته پیغور رانه وړې!
زه در نه زوی غواړمه !
د سترګو تور غواړمه !
زه اوریدلی نه شم ،
چې خلک ووايې راته !
« مال یې میراث پاتې شو»
.....
لومړۍ شیبو کې د ژوند
د مور له پیو سره
د ترخو زهرو په شان
د مور ترخې اوښکې
زما په تږي کام کې
راته راوڅڅیدې
دغه ترخې او غم لړلې اوښکې
له ډیره وخت راهیسې
نسل په نسل
د ویر ژلو
زوریدلو او رټل شوو میندو
دزړه له سوزه سره
زمونږ په کام  کې څاڅي......      

{/slide}{slide=مهاله هیلې}

نه مې   کوم   ګل  بوی کړی  نه مې   ګلشن    لیدلی
نه   مې    بورا   لیدلی،  نه مې    سوسن لیدلی
نه شر    شره      د   اوبو،   نه    د    بلبلو            نوا
نه مې ښایست د پرخې، د ګل په تن لیدلی
نه مې د غرونو څوکې ،نه مې شنې تنګې درې
نه مې     څپو کې روان، سیند د وطن لیدلی
نه مې منګی وه غیږ کې ،نه یم ګودر ته تللې
نه د خور لنډو ټولګی ،نه مې چمن لیدلی

ماته مې خپلې هیلې، داسې مهاله ښکاري                                 
ولاړ چې ګل څوک نه شی .په خپل مدفن لیدلی                             
                      

{/slide}{slide=مدینهء فاضله }

ځمه    هغه    ښار   ته   چې ظلمت   نه وي
زړونه  ویریدلې   له    وحشت     نه   وي
غوڅ چې د چا پزه او غوږ نه کړي څوک
سوی    په   اور    باندې   يې    میت       نه وي
خرڅه    په    بازار    لکه    متاع    نه   وي
داسې زورزیاتی او محکومیت نه وي
نه يې څوک حلاله کړي څاروي په شان
داسې   حیوانیت    او    بربریت   نه   وي
وا نه چوي څوک پرې    تور کفن د ننګ
لمر  په   ګوتو    پټ    د حقیقت    نه     وي

څوک يې په نا حقه  تور سنګسار نه کړي                                   
هلته   د    ظالمو     برائت     نه       وي                                    

{/slide}

{slide=بهار دلها}

در خیالم چیــده بـــودم لالــــه هـــــای انتظـــــار
تا که بـر فرش زمین پـــاشــم دمی کآیـــد بهـــار
چشم گلشن از خوشی شبنـم چکـــد بر روی گل
گل کنــد خمیــــازه بـــا نــاز تبســم، از خمــــار
دیـده وا کن رمز گلشن را نگــر در قلب خــاک
کز دل هر دانــه بیـرون میدهــد گــوهــر هــزار
از فـلک ســوی زمین آمــد خــط خــوش مقدمی
هـر کلامش پُـر ز شــور مستی از رنگ غبـــار
تـا کــه رنگ عـافیت ریـــزد بـــه دامــان چمـن
می تپد در نبض خورشیــد اشعــه هــای بیشمـار
بسکه در رگ های جــانم شـور هستی می تپـــد
هر کجــا گـل بشکفــد گلشن زمن گــیرد شمـــار
سایه های مـرده گیرنـد جـــان در پــــای درخت
آندمی کز غفلت خود شاخــــه می گیــرد کنـــار
چـــادر زرد خــزان و سرجـــه یی بیـــرنگ را
رنگ هستی بخشد از خون جگــــر دست بهـــار
هیـچ دل فــارغ ازین شـوق جــوانی هـــا مبـــاد
«واهِبا» بـاشــد بهــار هــر دلـــی دایــم بهــــار
19-03-2014
صالحه وهاب واصل
هالند

{/slide}

 

{slide=بارانونه او ډيوې}
تیاره ده، تروږمۍ ده، ستا یادونه او ډیوې
له سترګو سره جنګ کوي خوبونه او ډیوې
ستا زلفې یې په مخ دانه وانه وې خورې کړې
بېګاه یو ځای راغلي وو بادونه او ډیوې
ګیډۍ ګڼ کمیسونه په کې چټې پښتنې
واه ! ښکلي یوځای شوي دي ګلونه او ډیوې
دا خلک خړو کلیو کې بس خپل جانان ته پریږدﺉ
دا خلک درنه نه غواړي ښارونه اوډیوې
په تنده دی په منډه دی ملت مې په تیاره کې
خاونده! یو ځای ورکړې بارانونه او ډیوې
شاعر : عبدالغفور لیوال

{/slide}{slide=مـات غرور}
پورته دې باڼه کړه د ادا په غیږ کې شپه راکړه
ووروه زلفې د ښکلا په غیږ کې شپه راکړه
شونډو کهنګارو ته د مینې د آیت په نوم
شونډې را نږدې کړه د دعا په غیږ کې شپه راکړه
زه یم، یو څو اوښکې دمه ستا د بارخو سیورو ته
خیر دی مساپر یم د خندا په غیږ کې شپه راکړه
مات غرور خو نه یم چې د ناز غیږ نه مې وشړې
سترګو کې دې خوب یمه اشنا په غیږ کې شپه راکړه
خپل دې یم، پښتون دې یم، غزل دې یم، لیوال دې یم
ځار شم پښتنې نن د حیا په غیږ کې شپه راکړه
شاعر : عبدالغفور لیوال

{/slide}

 

{slide=قانون}

د خلقت ټولــو شیانو کـې قانون شته
په قانون کې د هر څه ګوره ژوندون شته

د اټوم کوچنۍ ذره کې هم موجود دی
نیوترون او پروتون سره الکترون شته

الکترون هم تړل شـوی په قانون دې
هلته نظم اتحـــاد او پيوســتون شته

انحراف کې زلـزلې شي توپان راشي
د طبیعت په بې نظمۍ کې هم جنون شته

چې افراط او تفریط راشي په هیواد کې
داسې حال کی امکانات د جګــرخون شته

د انسان په سر کې عقل ستر قانون دی
دې قانون کې دلوی خدای عظیم سمون شته

چـې قانون نه وي ټولنه د بشر کې
داسې حال کې جهالت په لوري یون شته

یو انسان شـي بیا لیوه د بل د پاره
د پوهانو په نظر کې دا مضمون شته

کوم هیواد کې چې حاکم نافذ قانون وي
سمه لار باندې (آشنا) د هغه تلون شته

شاعر سیف الرحمن(آشنا) رح

{/slide}

زیاتې مقالې …