کاشت خزبُسي در افغاوستان

اقتصادي
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times


خشتضٍ گیاٍ اعت کَ تَ خاًْادٍ کذّیاى یا Cucurbitaceae تؼلك داسد . خشتْصٍ دس خولَ
هیٍْ خات ؽشیي تا گْؽت مخین هیثاؽذ. اص ًعس گیاٍ ؽٌاعی ، خشتضٍ تَ هْس خاؿ ًْع
"پپْ" اعت. کلوَ خشتضٍ اص التیي melopepo گشفتَ ؽذٍ اعت، کَ خشتضٍ هؼٌی هی
دُذ. ایي ًثات اص ٌُذ افشیما ّدس دسٍ ُای گشم آعیای خٌْتی ّ هشکضی عشچؾوَ گشفتَ
اعت. ّلی دس اًْاع اى ؽشیٌی آب ّ خغاهت ّ ّصى آى فشق هیکٌذ. خشتْصٍ داسای
چِاس خٌظ هیثاؽذ

ادامه را در  پ ډي اف در ذیل تعقیب کنید

Download 20kharboza