له ډنمارکي سرچنیو څخه

ژباړه د عبدالملک پرهیز

آسمان ځکه آبی دی چې له هوا څخه ډک دی. کله چې لمر را خېژي خپلې وړانګې د هوا له منځه ځمکې ته استوي چې د هوا د ګازونو د مالیکولونو په وسیله خپريږي او زموږ سترګې يې په آبي رنګ ویني.

 

محمد عالم افتخار

 عزیزان وقوف دارند که کمینه دو سه هفته پیش جسارتی به خرج داده و طرح ایجاد یک علم نوین بشری به نام و بر مصداق «فوسیل شناسی» فرهنگی را عرضه داشتم. در برخ نتیجه گیری طرحواره یاد شده با فرنام «ضرورت شدید بشریت به علم «فوسیل شناسی»ی فرهنگی» آمده بود که:

محمد عالم افتخار 

علوم ساینتفیک؛ هر کدام تاریخچه کمابیش متفاوتی از هم دارند. علم طب که اکنون به هزاران زیر شاخه تخصصی گسترده و حجیم انکشاف کرده است؛ دارای مبادی بسیار قدیمی میباشد و اما علم فوسیل شناسی که بخشی اساسی از دیرین شناسی است؛ به لحاظ مبادی از علوم بسیار جوان به شمار می رود.

بقیه در ضمیمه

 


اسدالله ملکزی

اب و هوا د کانکرېټ په څرنګوالي باندې اغيزه کوي، په خاصه توګه په ښکاره کانکرېټ باندې. نو ددې د پاره د بيروني هوا په ډېره سخته سړه هوا کې او په ډېره توده هوا کې د کانکرېټ څخه کار اخستنې ته هدايت نه کيږي. کانکرېټونې په وخت کې بايد بيروني هوا د + 30 oC تودی هوا څخه پورته او + 5 oC سړې هوا څخه ښکته نه اوسي.

زیاتې مقالې …