Print this page
فشارروانی چیست ؟ Stress

فشارروانی چیست ؟ Stress


یک یادداشت کوتاه

هرکس میتواند ویا توانسته که فشار روانی یا سترس را تجربه کند. بسیاری فکر میکنند که سترس حالتیست که هنګام زخم برداشتن و یا از دست دادن کار ووظیفه به ان مواجه میشوند. عده یی هم انرا پاسخ وجود به یک حادثه مینامند ، که برما واقع میشود. واما فشار روانی چیست؟ ویا بدن ما هنګام داشتن سترس ، در برابرآن چی عکس العمل نشان میدهد؟


سترس یک عکس العمل وجود در برابر یک حالتی است که برمبنای ان تنبه شده ایم.
بعضی اوقات برای ما حالتی دست میدهد که یک نوع تشنج را در وجود خود احساس میکنیم و وجود ما در برابر آن عکس العمل نشان میدهد. آنچه به ما اتفاق افتیده ، به زودترین فرصت انرا در ذهن خود تحلیل و ارزیابی میګنیم و عاجل دربرابر ما پرسش به وجود می اید که چګونه واز کدام طریق باید به ان مقابله کرد. اګر توان مقابله به انرا نداشته باشیم ویا نه توانیم و ندانیم که چګونه با آن برخورد کنیم ، یک حالت سترس یا فشار را در خود حس میکنیم. در هر حالت که ادمی ناراحت باشد ، سترس میتواند به وجود اید. باشنیدن کلمه سترس ، ما به زودی فکر میکنیم که سترس یک حالت غیر صحی است ، درحالیکه سترس بخش نورمال و عادی زنده ګی مارا تشکیل میدهد و یک مقدار کم ان مفید است. باید دانست که نوعی از سترس طبیعی و صحی هم وجود دارد ، که به نام سترس مثبت یاد میشود. اینګونه سترس خیلی مفید است. برهمین مبنا ، در بعضی حالتها انچه ما به ان مواجه میشویم ، انرا به سرعت وموفقانه میتوانیم پیش ببریم و انجام دهیم ، در حالات اضطرار ، به ګونه مثال ، اګرموتری را که در یک چهارراه به ان مواجه میشویم ، نه توانیم درست بیبینیم ویا در یک فعالیت مربوط به ساحه کار خود کدام مسابقه ویا امتحانی داریم ، چنین حالتها ما را یکنوع آګاه میسازد و یا به نحوی اګاهی میدهد ، که بیشتر بر موضوع توجه داشته باشیم وبیشتر به ان فکر کنیم. البته بعد از پایان موضوعی که به ان مواجه بودیم ، وجود ما به حالت نورما ل خود دوباره بر میګردد.
و اما سترس منفی شکل غیرصحی موجودیت فشار بر وجود ماست. به ګونه مثال ، هنګامیکه روابط ما با معشوقه ما درز پیدا میکند ، کار زیاد میکنیم و یا چیزی را از دست میدهیم ، که در نتیجه همه یی چنین حالات یکنوع ناراحتی به ما دست میدهد. البته سترس منفی هیچګاهی برای ما مفید نیست و در صورت ادامه ان به صحت ما صدمه وارد میکند و مضر تمام میشود.
حال پرسش به وجود می اید که با داشتن سترس در وجود ما چی واقع میشود:
هنګام سترس به زودترین فرصت ادرینالین به افراز می آغازد. ادرینالین یک نوع هورمون است و از غدوات ادرنال کورتکس ترشح کرده ، داخل خون میشود. چنین حالت را جنګ و ګریز مینامند ، 
Fight or Flight 
به این ترتیب جسم ما به خاطرنجات و زنده ماندن عکس العمل خود را نشان میدهد و عکس العمل وجود برمبنای تغییرات کیمیاوی و سایکولوژیکی صورت میګیرد. عضلات ادم تنبه میشود ، فشارخون و ضربان قلب بالا میرود . البته همزمان ، یکعده از فعالیتهای بدن مهارمیشود و توقف میکند ، به ګونه مثال ، عملیه هضم متوقف میشود. به هر حال ، هنګام سترس سیستم کار چنین است که سطح قند در خون بالا میرود و انرژی حاصله از ان باعث میشود تا با سترس مقابله کرد.
اګرسترس داشته باشیم ، ممکن است با پرابلمهای ذیل مواجه خواهیم بود:
- سردردی ، مشکلهای تمرکز فکری ، سرچرخی ، ترس و تحریک شدن ، 
- بلند رفتن فشار و ضربان قلب ، 
- درد معده ، روده ها و کمر،
- تنقیص ویا عدم علاقه به روابط جنسی ، 
- افزایش وزن ،
- خسته ګی ، بیخوابی و تشنج عضلات، 
پایان

لوستل شوی 433 ځله