داود شاه اپريدي

داود شاه اپريدي


چی په سر کی یی شور د انقلاب نه وي
چی خپلواک  لکه د یاغی عقاب نه وی
یوازی په ژبي څوک پښتون کیدلی نښي
افغان څوک ورته  ویلی، منلي یی  نښي
 چی د پښتونوالی یی لوستلی کتاب نه وي
-----------
پښتونوالي ـ پښتو: پت ، ښیګنه ، توره ، وفاو ننګ
-------------
چی د پتمنو په سنګر کی روزل ښوی نه وي
چی د میړنیو افغانانو په لشکر کی منل ښوی نه وي
  چی د خړو شملو، خمتا جامو، ښکیدلو  څپلو
  د اسیر یتیم ولس په غم کی زوریدلی نه وی
بیا دا ټپوس څله  په ځان  نامه د باز  کیږدي
چی خپلواک لکه یاغي باز بلند پرواز نه  وي
------------
چی د خداي ( ج)  په لاره  ګران  وطن د  پاره
هسکه شمله ټوپک په غاړه ، دنګه غاړه نه وي
چی د عزت ژوند،عزت مرګ یی لاره نه وي
چی بي له دغی لاری یی  بله چاره  نه  وي
بیا دا   ګیدر څله په ځان  نامه د ځمري کیږدي
چي د ځمري په شان یی لـوړه  غاړی نه وي
-------------
چی مخ په   وړاندی لکه د خړ سیلاب نه وي
چی د وطن اسیر ولس د ژغورنی نجات د پاره
  خوا مخوا په  فکر د لاریو ن و انقلاب نه وي
      افغــان  نه ده  افغــان  یی  څوک  منلی  نښي       
چی یه سخته کی تیږه د ژرندی ـ آسیاب نه وي
-------------
داوده اپريدیه ! د غازیانو نیکونو لمسیه :
د غازي غلام حیدرخان ، ِغازي عجب خان ،
غازي شهزاده خان ، شهید غازي حیدرشاه خان اپريدي
   د بستی خیلو د کلو د شیره کیو خوریی  یه  
-----------
   ځار ښه قربان ښه د با احساسه افغانانو نه
 د خپلواکو سایتونو د  مښرانو متصدیانو نه
 چی د وطن اسیر ولس په غم کی  زوریږي
د غلامی د  اسارت په  امیلونو  شرمیږي
============
   داود شاه اپريدي
 د شعر نیټه: 12/19/2013
-------------
 12-23-2013    :  د خپروني نیټه    


   داوده!مونږ افغانانو د پیرنګي ـ دیورند تړون
     د لرو برو زړونو کی وهل ښوی خنجر پرون
د شاه شجاع د لمسی د داګترعبدالرحمن خائن ملی
 د تاریخ  شرم  و ننګ  ټـړون نه ده منلی
--------------
مونږافغانانو د دیورند د المسیانو د[نومبرتړون]
  د نــړی د لــوټمارانو د  زور زر تـړون
 د بیپیلوته الوتکو د چترلاندی د شر تړون
     مجاهد ولس ته د پیغور و زهر تړون نه منو  
 -------------
د شاه شجاع و کلکانی د المسیانو ګډاګیانو
د وطنپلرونکو بیهویتو،بیغرتو، کله خامو
د  خاوری  و ولس د  دشمنانو ،  خاینانو
د خاین ملی، مــداري د خـر تړون  نه منو
------------
مونږ د پردیو فیصلی و  فرمان نه منو
  په  پلمه  د  بیشعوره  طالب  و  تـرهګـر  
قتل عام د مجاهد ولس اتل افغان نه منو
دا منو  تر څو چی :
 د نړی د لوتمارو حضور په خاوری د افغان وي
هم به منفوره بیشعوره ډلی په نامه د طالب
هم د روسیه  تظار د غلوډلی کله خام  وي
  منفوره ډلی طالبان نه مړیږي نه خطمیږي
دا تزویر د پیرنګی تسخیر د لوي افغانستان ده
-------------
پــرونی  پیرنګي طالبان دي  وژي ښوي
  د بشریت دشمنان لوټماران دي وژي ښوي
بلخ و بدخشان بلوچ و بولان رانه غواړي
د آمو و واګه بندر لوی افغانستان رانه غواړي
--------------
د دیورند د المسیانو د فرمان لاندی ژوند
د نړی د یرغلګرو دسیوری لاندی ژوند
غلامی ،  اسارت ،  حقارت ، خیانت ده
 د وطن ناموس په  سر سودا جنایت  ده
------------
داوده!ځارښم د مجاهد ولس افغانانو نه
د خاوری ؤ نامـوس حامیانو ځمریانو نه
چی د  خدای  (ج )  په لاره وطن د پاره
  سرونه یی په لاس سر  می  ورنه ځــار
-------------
مونږ د وران ویجاړ ګران وطن د پاره
د زوریدلی کړیدلی پریشان  ولس د پاره
د ګاوندیو د نړی بهرنیو هیوادونه  سره
د سیاسی اقتصادی تجارتی تړونونه منلی ومنو
------------
    خو  په  شرطی چی :
 په  اساس  د  حکم  د ( الهي)افغـانی وي
ځمکنی بښپرتیا ،خپلواکی مو خوندي وي
 مطابق  د  تعامل د افغاني بین الملی  وي
     تامین امنیت د ملي غرور د افغاني   وي   
-----------
نه دا چی د بیپلوطه الوتکو د چتر لاندی
د یرغلګرو  د  ټوپک  د  میلی لانـــدی
په فرمان د پیرنګی، پره دي،تحمیلي وي
نه خپلواکي،عزت ناموس د چا خوندي وي
----------  
 
   پام  کوی  افغانانو  دا  ملی  امنیت  نه  ده
  دا  وحشت  ،  جنایت ،   شرم  د ملت  ده
       دا  تـوطئه  ،  تدبیـــرو تـــزویر د پیرنګی   
   واک مو د خپل نه ده د پردي ، پیرنګی ده
------------
    مونږ افغانان  یـــو ننګ زمونـــږ غلام ده
   مونږ  پښتانه  په  وطن مو سر قـــربان ده
     مونږ اسارت ،حقارت نه ده منلی نه یی منو
     خپلواکي زمونږ شعار د پلارونو نیکونولار ده
------------
   لـرو بـر د  آمــو  تـــر اباسینده  افغـانان
       پښتانه  دری ژبی ، نورستانی ، بلــوچان
    د یوی  خــاوری بچی د  یو چمن ګلـونه
       داوده !ټول  سره  ورونه  یو افغــان دي
------------
     د آمـو تر اباسینده ګران لــوی افغانستان
     لرغونی  بلخ  و بدخشان ، بلوچ و بولان
     هلمندو ، ننګرهارو  ، کنـرو لویه پکتیـا
اپريدی خیبر، د آدمخیلو آخر دره لویه تیرا،وزیرستان
     فخرد افغان شریکه کور د هر افغان ده
-------
       څوک  یی چی  نه منی د  خاوری دشمنان
     پریږدی دي دا   میړنی خــاوره  خاینان
       وطن مور  ناموس  پلرونکی کله خــام  
       خوښه یی چی ایران خراسان ـ خرو آسان
       پاکستان ـ  که  هـــر آستان  غــــواړي
------------
  مونږ خو چغی وهلی دا کاذبه دموکراسی ده
   نوی سیاست د استعمار، شیطنت د پیرنګي ده
  تسخیرد لوی افغانستان هغه زړه امپراطوري ده
   مونږ ویل  پام  کوی  چی په کی راګیر نښٍی
      دا  استعمار ،  استثمار  لــومه  د  غلامي ده   
   خدای(ج)  نکړی واک ـ اختیار مو د پر دي ده
-------------
مونږ ویل دموکراسی نه ده ډموکراسي ده
د وطن ناموس په سر سودا ، خیانت د ملي ده
د ډمو نظام شرم د افغان خلاف د( احکام د الهي) ده
اصیله افغانانو چیرته  منلی ډمـوکراسي ده
------------
 مونږ لیدل چی په کابل وکوټه و پشاور کی خاینانو
  د وطن ، مظلوم ، ولس  دشمنانو، نامردانو
د روسي و پیرنګي ډول ته یی لاسونه ټکول
    په پښو کی یی بنګړي په سرونو یی سره ټکري
د مونږ کره راسی  ، چپ و راست  ګډیدل
  هــر کله راشی  شعــارونه  یی ویـــر کول  
------------
لعنت د جاسوسی د شبکو په ملی خاینانو
چی د وطن ناموس په خرڅولو نه شرمیږی
د اسیر یتیم اولس په اسارت خوشحالیږی
هر زور و دهل ، روسی و پیرنګی دهل ته
لکه د۲۰می پیری- زمانی، د خاینو ډلو په شان
لکه د لاهـور  ډمی  ګډیږی نه  شرمیږي
-----------
 خدای(ج) نکړي:د وطن مور د جنازي په اعلان کی
لرو بر په  ټول لوي ګران افغانستان کی
لاریـون  ونښول  د لاریون په انتظار کی
 دغه شرمیدلی حال ته تندر دآسمان ژریږي
-----------
ادیبانو ، شاعـــرانو غــږ مو اوچت  کړی
لوی افغانستان شریکه کور د هر افغان ده
  د وطن ناموس نه دفاع مسئولیت د هرافغان ده
دا زوریدلی حال شرم و ننګ د هـرافغان ده
-------------
دا وخت د  نڅا ، خندا  ،  د ګــډا  نه ده
وطن ناموس خرڅیدو ته یی پـــرینږدی
 فرهنګی غلـــو پره دو ته یی پـــرینږدی
دا وخت د پریوتو د پاڅیدو د شاه ځلموده
-----------
 د وطن مـــور ناموس  د نجات  په خاطر
 د اسیر ، یتیم ولس د  ژړا و فریاد په خاطر
 هیوادوالو په  کابـل و کوټه و پشاور کی
         پاڅون خو څه کوی  چا  لاریون و نکړل        
  تاریخ ثبت کیږی ریکورد کیږی وخت د امتحان ده
----------                                                                
خپلواکی منل ښوي اصل د هر انسان ده
غلامی شرم و ننګ د هر اصیله افغان ده
وعده د خدای(ج) به په سرکیږي،خپلواکی به ګتل کیږي
    ناامیدي صفت د شیطان ،چیرته افغان ده
-----------------
 خدای(ج) پوهیــږي  څوک  نه  پوهیــږي
داود اپــریدی!  به  وي  یـا  به  نه  وي
 د تـورو  خاورو  لانــدی  به  ویــده وي
څه می چی د زړه  په وینو لیکلی رقم کړي
 ځوان  نسل  ، راتلــونکی  نسل  ته   به
 د لویی تیرا د اپريدیو آدمخیلو آخر دري کی
د بستی خیلو د ما ما خیلو شیره کیو  په کلو وکورکی  
تار یخی شعار،  یادګار ، ویاړ پاتیګیږي
= = = = =  = == = = =
 داود شاه اپريدي      11/21/2013
          -------------                                                                
 یادونه : ډم = سیاسی رقاصه
ډموکراسی  =   د ډمــو نظام
خفاشان ، حیوانان  . = Dog - ter
=========  


مرثیه در مورد وطن

تاریخ : ۲۰۱۱ -۱۶- ۱۱

•• • • • •

هموطنان وطن تسخیر ـ اشغال شده
ملت ی غیور اسیر به غم گرفتار شده

داود!همچو مرغی در قفس بـی آب و بیدانه
پرو بالش شکسته بیچاره و بیمار شـد ه
-----------

به ( خدا ج ) جګرم خون اشک دیده ام خون
غـم ی وطن ننګ ملت برسرم بـار شده
-------------

کسی به جرم دفاع از ناموس مادر وطن
با بمبهــای خــــوشه یی کـــور دشمن
لر و بر در هلمندو، پکتیاو و اورزګان و قندهار
در وزیــــرو ، سوات و کنرو ننگرهار
کشته و بر سرو رویش ادرار بیوقار شده
--------
کسی به جرم مظاهـره کشته و زنجیرو زولانه
بیگناه و بیدفاع برسر د دار شده
-------
کسی را طفل یتیمش بیخبر از گناه
به جرم مسلمان بودنش مجاهد فــردا
قلم و کتابش را گرفتند اسیر خیمه ها
گشنه و تشنه گدای کوچه و بازار شده
-----------
کسی را طفل یتیمش بیخبر از دنیا
برای ترویج ډموکراسی غـــــربیها
از طرف لوطیان و دزدان شمال بیحیا
در تخار ـ بغلان تجاوز آشکار شده
--------
کسی در کشوری نامسلمان ایران و پاکستان
از طرفی دولتمردان ثیغه یی زاده از نیاکان
بجـرم ی پناهنـده و مهاجر مظلوم افغان
زنجیـــرو زولانـه روانه یی دار شده
•• • • • •

تو ای احمدی بد نـــږاد ، کمزاد ایران
صیغی زاده حرامزاده غلام زاده از نیکان
خبردار هــــــوشداری ملت غیور افغان
شاه محمود و شاه اشرف دیګر در فکر انتقام شده
-----------
تو ای پورکستان بدنام زاده غلام از نیاکان
بیخبر از تاریخ نیاکان ملت غیور افغان
خبر دار هــــوشدار تو ای کودن نادان
نواده های وزیري و اپریدي در فکر انتقام شده
----------------

این همه بستن و کشتن و به دار آویختن
فقــرو بیکاری اسارت و ظلم و ستم

تـــوهین و تحقیــری ملت غیــور وطن
با حضور طالبان انگلیسِی دشمنان میهن با مصلحت نواسه های خاین شاه شجاع
دزد ان ی سمت شمال مجاهــد نما
مادروطن فروشان این حالت زار شده
-------
قــــدری آزادی و مادر وطن ـ کجادانند
خفاشه های طویله های ایران و پورکستان

آنکه اجیر و خود فروخته و سر سپرده
انگلیس و روسیـه یی تــزار شــده
•• • • • •

به ( خدا ج ) جګرم خون اشک دیده ام خون
غـم ی وطن ننگ ملت برسرم بـار شده

•• • • • •
داود ! بنازم ، ببالم فخـــــر افغان
شاه محمود ، شاه اشرف ـ میرویس خان
شیران غـــران ی ملت غیــــور افغان
که در جنګ افغـــــان و اصفحان
به زانو درآورد شاه حسین اصفهان
شاه دخت اصفحان به رسم احترام
تاج شاهی گذاشت بر سر شاه محمود افغان

------

بنازم ببالم حماسه های ملت غیوری افغان
اپريدي غازي غلام حیدرخان ،عجب خان ، شهزاده خان
که در جنګ سوم ی انګلیس و افغان
به زانو درآورد امپـــراطوری جهان
----------
مراجعه شود
www.britishbattles.com/.../ali-masjid
-------------
Fire In Afghanistan 1914/ 1924 مراجعه شود
--------------
از ماست که برماست شرم و حیا کجاست
این همه توهین و تحقیر متوجه همه یی ماست

•• • • • •
گفته بودیم طمع ی نیست از خفاشه ها
وطن ناموس فــروشان ـ مـادر خطا
ما در وطن را خنجر مــزن بیحیا
تا کی تــوانستند خنجر زدند خفاشه ها
-------

به هر رنگی که جامه پوشند خفاشه ها
نواسه های زمانی ـ هند برطانوی و شاه شجاع
چادر سرخان جنـده پوشان کمونستان ی
پشاور و کـــویته بنام خیبـر پشتوخـوا
----------
من از قرصک پای نیاکانش میشناسم
برده ؤ غلام ، منفور و بدنامش میشناسم
مهاجر و جاسوسان ـ هند برطانوی ـ و ایران
خراسان ـ خروآسان کله خامش میشناسم
•• • • • •
داود شاه اپــــریدی
۲۰۱۱ ۱۸- - ۱۱
==================


هیوادوالو ! بيا په وطـن جنګ ده
د افغان و انګليس څلورم جنګ ده
د ڼــړی د تــرهګرو سره جنګ ده
ټوله پښتنونخوا په وينــو رنګ ده
------------
افغانانو پاڅـی په وطن جنګ ده
د بشریت د دشمنانو سره جنګ ده
د ړانډو بمونو ، تښو لاسونو جنګ ده
د ظالم و مظلوم ډیر نابرابره جنګ ده
عراق و فلسطین ټوله نړی په وینو رنګ ده
-----------
داوده ! دا وخت د تماشا و خندا نه ده
دا وخت د نڅــــا و ګــــډا نه ده
وطن ناموس خرڅیدو ته یی پرينږ دو
دا میراث د نیکونو ، عظمتونو،هیبتونو
پیرنګو ته ، پره دو ته یی پرينږدو
------------------
پیـــرنګیان د نــــړی جنـــاتیکاران
د پلار و نیکونو قــــاتلان ، دشمنان
په فکـــــر د انتقـــام دي راغلــــي
په فکر د تسخیر د لوی افغانستان راغلي
آمو بندر بلخ و بدخشان ر انه غواړي
د ګوادر بندر بلوچ و بولان رانه غواړي
ثروت و عزت فخر د افغان رانه غواړي
------------
وطن بيا تسخير ښوی ويجار ښوی
ميړنی اولس اسير ښوی يتيم ښوی
وطن بيا د مونـږ نه قربانی غـواړي
اسير يتيم اولس خپلواکی غــواړي
-------------
قتل ی عام د لـرو بـــــرو پښتنو ده
د ميـړنيو ، پتمنـ ،ننګیالو توریالـو ده
کور په کور کلی په کلی چغه د غزا ده
د وطن د کاڼـو و بوټـــو دعــا ده
-------------
ټولی پښتنونخوا کی اور دی لګيدلی
تندر د آسمان دغه حال ته ژړيدلی
افغانان و پاڅی په وطن جنګ ده
دا وخت د تماشا ، خندا د ګډا نه ده
----------------
د هلمندو ، ميـوندو ، پکتيا و اورزګان
وزير و ، مسيد و ، ډاورو ، چترال و بلوچ بولان
د هــــری دری کــاڼـی او بــوټی
بيا د شهيدانـو په وينـو رنګ دي
----------
په وطن جنګ ده غیرتونه ټولوم
راته دريدلی ننګ ده سنګرونه جوړه وم
لرو برو پښتنونخوا کی چغه د غزا ده
په توکل د ( الله ) زنځيرونه ماتوؤ
----------
د اپـریـــدی خیبر و د تاریخی تیـرا
د کنــــر و پکتیا غـــرونه دړه زیږي
چی افغانـــن بيا دی يــــاغـی کيـږي
لروبر مرور ورونه سره يــوکيږي
د دیـورند زنځیـــرونه به ماتیــــږي
لـرور بــــر که يو موټي يو آواز نښی
خدای ج ده نه کړی زوال د پښتنو ده
-------------
اپــــريدي غــــازي غــلام حيــدر خانه!
د افغان و انگلیس په دوهمی جګړی کی
د علی مسجد د لوی خيبر په دری کی
چی د غـازيانـو مښر د لشکر وی
د پيـــرنګيانو مخی ته سپر ـ خطر وی
----------
د لــــوی افغانستان د هــری دری
کاڼی او بــوټی ژاړی چيــــرته يی؟
مراجعه وښي
www.britishbattles.com/.../ali-masjid
-------
د کتاب نوم . Fire in Afghanitan
*********
غـازی امـان الله خانه ! فخر د افغان
غـازی عجب خانه غازی شهزاده خان!
د افغـان و انگلیس په دريمی جګړی کی
د لويی پکتيا د ټولو وګړو په قبيلو کي
د ( ټــــل ) د فتـــح په حمـاسی کي
چی مښـــــر د لشکــــر وؤ افســـــر وؤ
پبرنګیانو ته تنـــــدر د آسمان چيرته يو؟
=========
داود شاه اپريدی
8-10-2010

د د نوي کال پيغام
--------------
لرو برو په پت مينو قدرمنو افغانانو
ياغي ورورنو د دنګو غرونو ځمــريانو
غم ځپلو خويندو ميندو مظلومانـــو
نيکمرغه موکال ـ نوی کالم ومبارک ښه
--------
ښه پوهيږو په وطن کی څه تيريږی
په کوزه او بری پښتونخوا کی څه تيريږی
خلک محتاج ، وچه ډوډی نه پيدا کيږی
خوشحالی وروکه د تورتمونو بازار ده
د پسرلی په خوند څوک کله پوهيــږی
پسرلی حيران په دغه غم ځپلی حال ده
د خپل د راتګ نه شرميږی زوريړي
چه په مغروره اولس څه تير يږي
******
داوده ! پسرلی د شتو د غرونو لالی وايی
------------
پيرنګيه ! تر څو به دی په ســـر
تاج د زړی امپراطوری پادشاهي وی
دا استعمار، استسمار ډموکراسي وی
د شاه شجاع د کلکانی د هند د نوابانو
د زرو کالو سرو جنــډو، سروټکړو
لاس په ځنی جيره خواره ګډاګی وی
--------
د نړی زوريدلی حال ته چه ګورو
په توکل د پاک الله نن وی که سبا
ستا د کبرو غرور زوال به ګورو
وعده د لوی خدای (ج ) به په سرکيږي
د افغــــان و فلسطين و عــــراق
د نړی د زوريدلو کړيدلو مسلمانانو
هيلی و آرمانونه به سر ته رسيږی
--------
3-24- 2011
داود شاه اپريدي
=======================

            
------------                                                               
د ڼـړی  تــرهګرو  خيمی وهلـــي         
د افغانانو په دشتو غرونو کلو وکور       

د وطن  حالاتو حادثاتو زورولي          
هر چا ورک  کړی   کلی او کور      
---------                                                      
د  ژونـد  په ځوانی و پسرلی کی                                           
نه د ځوانانی ، نه  د پسرلی  شور                                          

نه د يارانو لشکری د ملګرو په لور                                         
نه مينه و محبت  د ورور او خور                                          
--------                                                      
نه د پسرلی د خـوشحالی سندری                                          
نه  د اخترو د  نيکمرغی لشکری                                          

نه  د غــرونو  د دښتو   په لمنو                                          
د کوچيو ملالو د پسرلی  لشکری                                         
---------                                                       
نه د مازديـګری  د ملالـو  ښـور                                          
نه په ګدرغاړو د پايزيبونو ښور                                        

په  هــر لـوری  خاموشی  ښوه                                          
نه دې بيوسو ملالو په  نغريو اور                                         
------                                                           
نه د  رباب زلفـی خـوری کيږی                                         
نــه د بلبلــو چغــې اوريدل کيږی                                       

ربابـــونه ګنګه ښوی مات  ښوی                                         
نه د ځوانانو حجرو کی ټنګو ټکور                                         
----------                                                      
نه د  اخترو نو د خوشحالی خبری                                        
نه د لرو برو ملالو د پسرلی سندری                                     

داوده ! نه پوهږو دا څه وښوؤ څله                                       
دا  په  کومی ګنــاه  په  کــوم  تــور                                        
---------                                                     
1-4-2009                                  
داود شاه اپريدي


---------------                                                                                                                      

د پشتونخـوا  د غـرنو او د دشتو  په لمنو کې                          
د نړی د ترهګرو وحشی لشکرې کوزی ښوې                        
کور په کورکلی په کلی فاجعی دی تکرارې ښوي                                                                                                            
د زړه پـه دشته می د غـم لشکرو خیمې وهلي                         
-----------                                           
د هلمند و اورزګانو قندهارشارونه سوزیدلی                         
د وزیرو پکتیاؤ کنرهار شارونه وران ښوي                       

د بلبلو د چیغار د بهار ګلونه  مـــړاوی ښوي                         
په د غه سوزیدلو شارونو بهاربه څرنګی رازی                        
------------                                           
د  میړنیو ځوانـانو حجری  دی  ړنګی  ښوي                           
څوک شهیدان څوک بندیان څوک یاغی ښوي                         

د ګـــودرو غــــاړی  ماتی ښوی خــــالی ښوي                        
چه مازدیګر وخت د ګودر ښی څوک نه راځی                        
--------                                              
د خاینو ګډاګیانو کورونه  شارونه ودان ښوي                         
د اصیله افغانانو کورونه ، شارونه وران ښوي                        

د ډمـــو د ګـــډا محفلونه بـــازارونه توده ښوي                         
دغه شرمیدلی  زوریدلی حال ته بهار نه راځی                         
---------                                               
د ګـیډړو شـرمیدلو خرڅی ښوؤ ډلی نشه ښوي                          
د خپلو بادارانو پیرنګیانو په ولو سپا ری ښوي                          

تر څو چه د ګیډړو نشه  نه وی ماتــــه ښوي                           
په دغه  شرمیـــدلی حال نـــوی کال نه  راځی                           
---------                                               
د پره دیو د سیوری لاندی ژوند دی تحمیل ښوی                         
د بی پتی  بی عــزتی  ژونــــد دی  تحمیل ښوی                        

داوده! دافغان د حال نه نوی کال دی خبر ښوی                           
په دغه  زوریدلی حال نوی کال به څرنګی راځی                       
--------                                              
2006                           
داود شاه اپريدي

لوستل شوی 5422 ځله Last modified on سه‌شنبه, 27 سرطان 1396 22:43
دې ته ورته نورې ليکنې « اسماعیل یون رفیع الله روشن »

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي