فاضل

ترماغريب اخـــــــــــــــتره چاته راغـــــــــــــــلې
ونابلــــده کـــــه اشـــــــــــناتــــه راغــــــــــلـــــې

(۱) اشناخونه راځي په سترګوکــي څــوک
له مجبورۍ تــــــوري بـــــــــلاته راغــــــــــلې
(۲) ښه دۍ يوځل به ســره وکړوخـــــــواله
که يووارزماغريب وخواتـــــــه راغـــــــــلې
(۳) کله چي ځــې نوډک له غمه به ځــــــــې
ځکه غمجني کـــــــــربـــــلاته راغــــــــــــــلې
(۴) لکه چي زه داسي ته هم سوې تحريف
دســــازنده ؤ وسورناته راغــــــــــلــــــــــــــې
(۵) نه ابوالفضــــــــــــــل نه څوک تاپيژني
ونااشـــــــــنــــــــــــا فضا هوا ته راغـــــــــلې
علامه ابوالفضل کان الله له ودامت برکاته،

لوستل شوی 4345 ځله Last modified on چهارشنبه, 28 سرطان 1396 13:14