شمشاد سالارزی


په سینه کې په درزا مې دی ګوګل جانانه راشه

زما نه لری ،لری مه ځه زمـا خپل جــــانانه راشه

تـــــــر څو به داســــــې لرې لرې ګـــــرځو لــــیونۍ

نوی کال هم رانـــږدی دی د کابل جـــــانانه راشه

ستا د حسن صفتونه زه همیش کـړم په غـزل کې

د پسرلی په شان مې خواته نن غزل جانانه راشه

نـــــوي کــــال ته جـــانان تــــوری جــــامی وکـــړی

نوي کال ،نوي سپرلی ته ای بلبل جــانانه راشه

1388۰12۰05
لوستل شوی 9001 ځله Last modified on چهارشنبه, 28 سرطان 1396 21:02