ولوله ( لالهاند )بـيګا لـكـه چـې سـترگـې جـنـگـول دې زده كـول
د مـيـنـې پـه زانـگـو كـې زنـگـيـدل دې زده كـول
سهار نـه تـر ماښام دې نـن بـل كار لكه چې نه وْ
زمــا پــه مــــــيـن زړه راوريـــدل دې زده كـول
ايـله بيله چې ته د ځان بايـلـلو ته تيار شوې
زړگـيـه ! لـه سـيـنـې نـه الـوتـل دې زده كــول
ريښتيا ووايه څنګه په ما خوار دې مينه راغله؟
كـه هـسـې د سـاده زړه غـولـول دې زده كـول
ژړا ســره بـلـد د ولولې زهـــــيـر زړگـــــــيه !
د چـا لـه تـنـكـو شـونـډو خـنـدېدل دې زده كـول

لوستل شوی 8646 ځله Last modified on چهارشنبه, 28 سرطان 1396 21:45