مدثر "همراز"


ستا احساس وو ستا جزبه وهستا سپيڅلې عقيـــــــــــده وهله ګناه نه دې تـــــــــــــــــوبه وهبس جهاد دې فيصلــــــــــه وه××××××××شهادت دې لوې ارمــــان ووانتظار درته غــــــــــلمــان ووستا ملګري ستا په شـان ووکه عــــــــــرب که افغانان وو××××××××تا کـــــــــــــړه خپله تنده ماتهزه دې پريخودمه شاتــــــــــهاوس به څوک وي زما خواتهيم حيران دغې بـــــــــــــــلا ته××××××××ستا خبر يو ښه خــــــــــبر دىښه په شرعــــــــــــــه برابر دىخو زخمي مې د زړه سـر دىستا په هــــــــــــجر در په در دى××××××××ستا يادونو کښې خوب راشيپه مغزو ليونتوب راشـــــــــــــيپه بدن بـــــــاندې روعب راشيڅوک په وينو خړوب راشـــــــي××××××××راتـــــــــــــه وايې په مينه، مينهمـــــــــــــــــــــبارک شه زما وينهشوم قــــــربان د خداى له دينهته هــــــــــــــــــــــــم راشه نازنينه××××××××وايې ښه زير راته ګــــــــــــــورهزه ورمنډه کــــــړم چې ورورهجدا شوى يم له مـــــــــــــــــــورهزه هم راغلمه له کـــــــــــــــــوره××××××××تصــــــــــور کښې رابيدار شمپه سلګو شم په چـــــــــغار شمګرانه تا پسې بيمار شـــــمته شهيد يې زه په دار شـممدثر "همراز"

لوستل شوی 9100 ځله Last modified on پنجشنبه, 29 سرطان 1396 19:17