لایق لایق زاده

 

په سلګــو مو شــپه ســبا کــړئ
تا ښــېرې کــړې ما دعـا کـړه

نــور څــه نه غــواړم خـاونـده
زمـــا مــیـــنـه مــالــه راکــړه

ځــکــه پــټــه پــاتــې نـه شـوه
لــېـونــتـوب مـیـنه رسـوا کـړه

چــې یــارانـــو کـــړم یــوازې
خــپـلـه لاره مــې جـــدا کــړه

وایــه نــور درلــه څــه درکړم
ســتا پـه نــوم مـې هره ساه ده

مـــا څــه غــــږ کـولـی نــشـو
رقـیـبـانـــو چـې خـــنـدا کـــړه

اوس څــه مــه وایـــه لایــــقـه
تـا هــمـېـش خـپـله رضـا کـړه

عــــمــر تــــــېـر شــــو پــــــه ژړلــــــو
د اشـــــــــنــا پـــــــه یـــــــــادولــــــــــو

وایــــــه څـــــه دې پــــــاتــــې کــــــړی
نــــور د ســـــتــرګـــــو لــــګـــــولــــــو

ټـــولـــه شـــپـه مـــې شــوګــېـره کــــړه
یـــو تـــصـــریـــر تــه پـــه کــتـــــلـــــو

زمـــــــــا روح وو نـــــــــــاقـــــــــراره
چـــــې مـــنـصــور پــــه دار خـــتــلــــو

لـــه پـــردو مــــې ګـــــــېـــلــه نــــشــی
ســـــتـړی ســـتـړی یــــم لـــه خــــپـلـــو

چـــــې صــــداقــــــت د جـــذبـــو پــاتـــــې نـــه دی
ځــکــــه وقـــــار درشــــــتـو پـــــــاتــــې نـــــه دی

چـــې مې ځـــوانـــي پـــه انـــتــظــار تـــېــره کــړه
اوس دې څـــه خـــونـــد دراتــلــو پـــــاتــې نــه دی

د خـــوږو ســــــتـرګـــو پـــه خـــوږه مــیـــنـه کـــې
کــوم یـــو مـئیــــن پـــه ســلـګـــو پـــاتـــې نـــه دی

چـــــې د ادم د ربــــاب تـــــــرنــــګ نـــــه راځــی
د زنـــــې خـــــال د درخـــــــو پــــاتـــــې نـــــه دی

شـــوه ځـــان ځــانـي دومــره پـــه کــور کلــي کــې
چـــې تـــــصــــور د جـــرګــــو پـــــاتـــــې نــه دی

چــــې پـــــه پـــــښـــتـو بــــــه زارېــــدل لایــــــقـه
اوس هــا غـــه نـــنــګ د ځــــلــو پـــاتـــې نـــه دی

لوستل شوی 13392 ځله Last modified on پنجشنبه, 29 سرطان 1396 19:20