ګلاب خان يوسفزی

ګلاب خان يوسفزی

 

{slide= بابا ستوریګـــوګل دپــښــتــنــو دی او نـــــظـر د پـښـتنودیبابا ســتوری د غـری غوندی رهـبـر د پښتنو دی

راټـــول یی پـــښــــتانه کړل نړۍ ته يی درانه کـړل
اتـل د پـــــښــتــنــودی دلاور د پـــــښــــتــنــو دی

راپــــسۍ تـل تــر تله لاس ورکــــړۍ يـــو تـــر بله
لاســونه ســره ورکــړۍ نن اخــــتر د پـښـتـنو دی

غـمـخور د خپل وطن دی بچی د دی مسکن دی
زمـونږ افـــغــانــســـتـان يو بخـتور د پښتنو دی

ګلاب وايــم ځـــوانــانـــو ای ورونــو افــغانـانــو
راپــاسـۍ نـنګ په وکړۍ مټ وزر د پښتنو دی{/slide}

لوستل شوی 10760 ځله Last modified on پنجشنبه, 29 سرطان 1396 19:41