دکتور سبا وون

 


یو داستان وایم پوره په زیر او زور
دکال دوه زره اتم وه ، اتلسم د دسمبر
تلویزیون پر مخ می ولیده تصویر
ډیر عجیبه واقعه وه دلپذیر
د عراق واکمن ، دبوش سره یو ځای وه
چه دستیج لپاسه بوش کاوه تقریر
له تالاره دو بوټان پری راگذار شوه
یو نا څاپه ئی بوش وویشت په تقدیر
دا بوټان ، دمنتظر الذایدی وه
ژورنالست وه ډیر لایق او بی نظیر
ستیج له پاسه بوش بی حده وار خطا وه
هک او پک شوه شرمنده او هم حقیر
غورځیده او پاڅیده د ستیج لپاسه
ښکاریده چه لیونی وی د زنځیر
که ټولواک د آمریکا یا ټول جهان وی
یو ورځ به شی دتور لحد آسیر
معجزه د پاک الله وه ، بل څه نه وه
چه دی شی دبوش شخصیت خورد او خمیر
جوړه کړی بوش د دروغو بهانی وی
کشف کړی ئی د نفت ډیری چینی وی

الذیدی له بوش نه وکاوه سوالونه
په کوم حق دی په عراق کړی ظلمونه
تاوران کړی د بغداد ښکلی ښارونه
مسجدونه ، لوی لیاری او رغتونونه
چه دی وران کړل ټول آباد کلی کورونه
په نا حق دی دلته وکړل تعرضونه
دبی وزلو بی گناه و ژوند دی واخیست
چه دی وکړل په هر لور قتل عامونه
په کوم جرم دی شهید صدام حسین کړ
څله دومره دی ورپیش کړل عزابونه
بیا دده د کورنی کومه گناه وه
شهیدان دی کړل یو حای ، د هغه ښځه اولادونه
هم دی ورور ،ورته شهیدکړ چه جنرال وه
چه کمزوره دعراق شی،ټول ځواکونه
آتومی وسله دی جوړه بهانه کړه
تا ویل ډیره ده نړی ته خطرونه
راته وایه آ تومی سلاح دی څه کړه
یا دی غلا کړه،چه قوی د ی شی فوځونه

یا دی خرڅه په ما فیا کړه د جهان
ولی نشته نه ئی نوم نه ئی نشان

 

بوش ویل،دیموکراسی ځماغوښتون دی
ترورست، ځما دښمن دنن پرون دی
زه دټول نړی ما لک اوکل اختیار یم
سرمایه ځما عزت ځما ژوندون دیَ
ما ور کړی آزادی ده هر یوچا ته
زما نه په ا وښتون اوراوښتون دی
پیدا کړی خدای هر رنگه سلیقی دی
آشرا فیت ځما آصلیت ځمامضمون دی
که یوروپ،که آسترلیا اوآمریکا دی
په آسیا کښی واکمنی ځما جنون دی
دا چه ته دومره غږیږی په جرئت
دا ثبوت ځما د عدل اوقا نون دی

الزائدی چه ډیر په قهر اوغضب شو
په بوټا نو خپل د بوش په آخ وډب شو

دبوش گارد وه ډیر بی رحمه بد رفتار
آلزا ئدی شو سمدلاسه گرفتار
چه کا ته می آلزائدی په ځمکه پروت وه
په ځنځیر او ذولنو کښی، خوار اوزار
چه د خپل وطن او خلکو مدا فع وه
بیا به ولی وی ، مجرم او گناهگار
په عراق کښی با ید شرعه داسلام وی
هسی نه چه ئی قانون وی د غدار
ډیر آفسوس می دعراق په حا کمیت دی
دیهود سره مزدور شو وفا دار
غا لمغال او شورماشور وه د تالار
آژانسونه وه حاضره بی شمار
د حیرت خبره ټوله وه پدی کښی
چه د سټیجه،څخه بوش وکړفرار
د جهان ژورنالستان وه یو ځای شوی
پری خبر شو د دنیا کنج او کنار
دا خبر ورسیده تر یو عرب
پیسه دار وه، میړنی او هم دین دار
په یو نیم ملیون ډالر د امریکا
شو حاضر شی د بوټانو خریدار
کورنی د الزایدی ته ئی تسلیم کر
تول قیمت د دی بوتانو په تلوار
په یونیم ملیون دالر د دی تجار
کورنی د الزایدی شوه پیسه دار
کمپنی چه یی جوړ کړی دا بوټان وه
عرب ورکړ فرمایش چه شی تیار
په همدی سایز نور بوټان 300 زره
چه پری مارک د الزایدی وی معلوم دار
منتـــــظر الــــزایــدی د پښـــــــو بوتا ن
قیمتی شو تری آلما س، لعــل او مرجا ن
په خفگا ن چه بوش عراق څخه رخصت شو
بیا راستون افغانستان ته به جرئت شو
استقبا ل ئی د آیساف ځواکونو وکړه
دلرزیدلی زړه حالت ئی دطاقت شو
بوش بگرام کښی چه ځان په حفا ظت شو
قرنطین بیا د آ ته څلویښت ساعت شو
دافغان دولت میلمه په دیر عزت شو
نا قرار زړه ئی له سره مرمت شو
تول دبوش دشرارت او له بد نیت وه
افغانستان چه وران ویجار په دی حالت شو
په غضب شو دافغان سیمه او غرونه
چه دبوش په دغه خاوره اقامت شو
دغازی امان اله مدالی واخیست
مدا ل نشود شیطان طوق لعنت شو
سباوون ته دیر عجیبه دغه سوال دی
چه تروریست ځنگه د ځا ن په شکا یت شو
دچا ومنم رښتیا او د چا ومنمه چا ل
یوئی ولی په بوټانو ، بل ئی لمانځی په مدال

لوستل شوی 8798 ځله Last modified on جمعه, 30 سرطان 1396 15:09
دې ته ورته نورې ليکنې « دلاور پردیس بسم الله وردګ »