داکتر کبیر ستوری

داکتر کبیر ستوری

نفاق او تـــربګــني بــه پـــخــپل مــنځ کې ورکـــوو
که لــوړې جــګــې څــوکــې ته د ژونـد ځان رسوو
قامونه په ادب او په پــوهـــنې پـــر مـــخ تـــلـــلــې
ډیـــوه بـــه د پــــوهــــنې ځــان او قـــام تــه بــلــوو
جامې د موسیقي چـې ادب واغــونــدي ژونــدی شي
ادب بــه ټــنګ ټــکــور او له پــښــتـو، نــه بــېـلـوو
لــنــډۍ او شــعــر دواړه دادب د خــیــال شــملــه ده
شــملــه بــه د ادب د ســـاز نــغــمــو کــې جــګــوو
ادب پـــه زړه کــې واچــوۍ احــساس د قــامــولــۍ
نــاره بــه د پــښــتـو پــښــتونــولــۍ پــورتــه کــوو
چې روڼ د پښتو ستوری شی په لویـه پښتونـخوا کې
اخـتـیـار د خـپـلــې خــاورې او وطــن بــه خــپــلوو

که څــوک څــیــړنــه کــړي د شــعر فــلسـفې لـټوي
خــیال او ښــکلا، مــیـنې، احساس ته به نغمې لټوي
خــیال پــه باغــي دنــیا کې اوســي پـابــندي نه مـني
عـبـث خــواري کــوي چـې خـیـال تـه زلـونې لټوي
مـوسـیـقـي وال لـفـظـي انـځور د خیال ته شعر وائي
فــــن او هــنـر ورتــه د بــم او زیــر پــردې لــټـوي
ســتـوری پــښتو پښتونولي د ساز نغمو کې نغاړي
د رباب ټــنګ پــسې د ټــول مـالــت حـجـرې لـــټـوي

هـــره څـــانــګــه خــــپـلـه ونـــه کـــې لـــوئــیـږی
چــې لـه ونــې څـانــګــه غـــوڅــه شــی وچــیــږی

عـــاقـــبـت ئــــی ورکـــېـده دی ســـــتـوری وائــــی
چــې د خـــپـل کلــــتـور او ژبـــــې پــردی کــیـږی

چې ځان د چا نه ورک شی نو خپل ځـان نـه پـېژنی
ګلــیه تـرې څـه پـکار ده چـې جــهـان نــه پـــېـژنـی

بی پـوهې ځان پوهان کړی او د ټول جهان باچا شی
د ځـان نـه جـګ بـاچـا او یـا پـوهــان نــه پـــېـژنــی

بـی تــولـه کـښـیـنی تـول د ارزښـتونو د جهان کړی
تـو پــیـر د شــنـو بـاغــونـو او بـیـابان نـه پــېـژنــی

پــه تــول د سـړیـتـوب هـېـڅ نـه پوهیږی لیونی شی
انصاف او عـدالـت، حــق د انــسـان نـــه پــــېـژنــی

درمــل ورتـه د عـقل ستوری ورکړه چې په سد شی
سر شــونـډی تـوری زلـفـی د جـانــان نــه پـــېـژنـ

لوستل شوی 11146 ځله Last modified on جمعه, 30 سرطان 1396 15:07
دې ته ورته نورې ليکنې « علي خان صافي ف. بری »