ډاکټر یاسین زی

 

نه دی پوه شومه په مینه
نه می ولیده وفا

نه دی مخ کړو راڅرګند

نه می ولیده خندا

نه می جا م شو په نصیب د

سرکو شونډ و

نه مجنون شوم د لیلی

نه می ولیده صحرا

د خپل ځان په پیژند لو کی

شکمن شومه

نه قبول کړم پا د ری

نه می ولیده صفوا

هسی می سر دی ټیټ نیولی

دی اغیار ته

نه موړ په جوا ری یم نه می

ولیده حلوا

د مظلو م و لس آزا ر می هسې واخیست

نه ډالر دی چا راکړی

نه مې ولیده خرما

همد ا سی تیریږ ی د غه عمر مې ذلیل

نه می ختمه شوله شپه

نه می ولیده رڼا

ډاکټر یاسین زی

لوستل شوی 8766 ځله Last modified on جمعه, 30 سرطان 1396 15:14