وروستي مطالب

د جنت لارښود

شنبه, 26 دلو 1398 23:32
په جنت د ونو څانګې ماتې نه کړې
نظافت ساته جنت چې مردار نه کړې
د نسوارو دبلي نشته په جنت کې
په هر ځاى او هر مکان لاړې تو نه کړې

د ځان په نندارو

شنبه, 26 دلو 1398 23:22

سید عبیدالله نادر

نه په رمز او اشـــــارو دي ، دغــه خلــــــک

غولــــیدلي ، په عمرو دي ، دغـــه خلــــــک

نه راخــــــــــیژي ، له دوی نه بوی ، د معرفت

پاتي شــــوي ، په تیارو دي ، دغــــــه خلک

داغلي زړونه

شنبه, 19 دلو 1398 22:08

 

شاعر : سمیع الدین افغاني

تــورې وريځې طــوفانونه

غــم لــړلـي مــاښامـونــه

وطنه

شنبه, 19 دلو 1398 18:05

سیدعبیدالله نادر

نه د تــقریر، نه دي تحــــــریر، نه د تد بیـر لرې څـوک

اهل تقریر چیرته دي اوس، نکــــته دانان دي څــه شـول

چی خــــطابي کــــی به یی، خپي د استــــــعمار لرزیدی

آخوله ور، آســـخنور، آ سخـــــــندان دي، څــــه شــــول

فــتــنه ګر

چهارشنبه, 16 دلو 1398 21:07
 
‏ بې ضمیره لـــوی  دښمن دی د بشر
بې حیا او  بـــې انصافه دی فتنه ګر
خپلې ګټې او د بل بربادي غــواړي
چال ، دوکه او مکاري یـــې ده هنر

نوی هنکامه

چهارشنبه, 16 دلو 1398 21:05

 

 

 

سیدعبیدالله نادر            

بهــــــــاره نـــــــــور د چنــــګ او، ترانــــــو سره راځه

د مســــــــــــتو ولولــــو ، او د نغمـــــو ســـــــره راځه

قـــــافلـــه د رنګ و بوی، ځـــان ســــــــــــــره راوړه

محـــــــفل ته د رندانو ، خــــــو شبو یو ســـــره راځه

خوږمن احساس

چهارشنبه, 16 دلو 1398 21:01

 

سید عبیدالله نادر

دا ســـــــــــــــست بنیاد ، دلتـــــــــه لــــرزان وینمه

دانشــــــــــوران ،اخــــــــــــــته په ځــــــــــان وینمه

خوږمن احســـــــاس په ورکیـــــــــــــدو دی، زمونږ

خـــــــــاوند د درد ،تل پریشـــــــان وینــــــــــــــــمه

لاړل له گلزاره

چهارشنبه, 16 دلو 1398 20:42
  که پرون بابا رنگ واخست له ښاماره
رنگارنگ گلونه لاړل له گلزاره
که د نن بابا رنگ واخلي له جباره
اوسني گلان به هم لاړ شي له ښاره