وروستي مطالب

ویده کوربه

شنبه, 30 ثور 1396 22:22

 

په دې کې شک نشته چې ښکلی دی ډیر،

او کوه قاف یې سیالي نه شي کوی ؛

نجونې یې ښایسته له ښاپیریو ځنې ...

ځلمیان يې ټول دي د ملوک په شانې ،

جنت کې هم داسې ځای نشئ لیدی...

افغانستان یادوم.

خو ددیوانو او سل رنګه بلاګانو داړې ،

د ښاپیریوله دې ملک نه دی دوزخ جوړ کړی :

کله یو سور دیو پرې پنجې خښې کړي ،

مادر وطن

چهارشنبه, 27 ثور 1396 18:17

بخود آ ای وطندار ای وطندار

گشا چشم حقیقت بین و بیدار

گرفتی تیشه ، خود بر ریشهء خود

زنی ای بی خبر از مکر اغیار

تباه شد ملت افغان زتفریق

بنام مذهب و کیش، قوم و تبار

کثیر فاقه و بی خانمان بین

بوند محصول جنگ و جهد و ادبار

رهان خود را زاوهام و خرافات

دست آورد جهاد

شنبه, 09 ثور 1396 13:35

ف.بری

                         

 این چه روزگاریست خدایادای خدا        فتنـــــــه و آشوب شد بر ماروا

کی بدیدیم یــــک دمــــی آسودگی         در رسیــــد بر ما بلا،  اندر بلا

هر گهی راه معــــــارف برده ایم          تیــغ تکفیر گشت برما هر ملا

رنج بی پایان ما بــــی دانشیسـت          زیــن ضلالت بهره بردی اغنیا

لشکر یاجـــــــــوج باشند جاهلان          برخود و برخلق دارند بس جفا

می ستیـــــزند بـــا رهء فرزانگان          خطبــهء ابلیـــس باشد این دغا

از بـــــرای پول پیمــــان بسته اند          رهبــران، بر ضد علم و ارتقا

موجود دو پا

پنجشنبه, 07 ثور 1396 16:53

ف.بری

ما ندیدم اینچنین مخلوق وحشیی دو پا

در رهء موهوم دایم در ستیزو ماجرا

مذهب او کشتن است و جهد او درزندگی

محو آنچه درجهان باشد از جنس رف

نی به خود دارد ترحم نی به ابنای بشر

او نه انسان است نه حیوان، است موجود خطا

اشرف مخلوق بود، مقصد زخلق آدمی

در تخالف افتاده وصف این ها نا بجا

این ستم بر ملت افغان روا گردید از آن

کاز مهیب تفرقه ازاصل خود گشتیم جدا

اشرار

دوشنبه, 04 ثور 1396 17:14

سرو از چمن و غنچه ز گلزار ببردند

شاخ و ثمر و ریشۀ اشجار ببردند
دزدان مقدس به ترازوی شریعت
از کوه و کمر معدن و احجار ببردند

از مرده کفن کنده و بردند فراوان
از رهگذران کرته و پیزار ببردند
سیم و زر و اموال همه مردم ما را
پنهان و هویدا کم و بسیار ببردند
با نعرۀ تکبیر به هر جا که رسیدند
از پیکر مردم سر و دستار ببردند
این کوردلان از سر پستی و وقاحت
کلکین و در و پایۀ دیوار ببردند