وروستي مطالب

غزل

پنجشنبه, 25 عقرب 1396 15:35

میرویس نجیبي 

ژڼي مزدوري کوي 
جونې دې مستي کوې 
حق به مساوي غواړي 
کار به په سړي کوي 
یو دم په ژړا شي دا 
جنګ به په بنګړي کوي 
دا د لوپټې میرمن 
خدای سره دوستي کوي 
ښځه قدرمنه ده 
میم هسې شوخي کوي

همرهء قافله و رفیق دزد

دوشنبه, 22 عقرب 1396 18:05

اتحــاد اندیشهء مهــــر و وفاست

بر نیاید زآن کسی کو برخطاست

میشود هیزم کش جنگ و شرار

آنکه او را نیست بر نفس اقتدار

میشود بازیچهء صاحب غرض

میدمد بروی زپستی صد عَرَض

می فروشد مـادر میهـن به زر

کی بود ازننگ و نام دروی اثر

عدهء زین ناکسان در ملک ما

میکنند تفتین و تلقین بر ملا

خلق افغان را بهم انداخته اند

برزبان و قوم و دین پرداخته اند

همرهء قافله باشند ، درزمـان

هم رفیق دزد باشنــد درنهان

میشوند این ها بری رسوای عام

داغ  خیانت بر جبین دارند مدام

ف.بری

 

 

نوای افتخار

سه‌شنبه, 16 عقرب 1396 14:59

میرعنایت الله سادات

سرزمین خوب من

افغان زمین من

امید هست و بود من

معبد برین من

سرودی برای افغانستان

یکشنبه, 14 عقرب 1396 21:29

محمد عالم افتخار

با نثار بهترین درود ها و تمنیات به عزیزان و همسرایان و همسنگران دردمند و اندیشنده و اهالی کمال و فضل و هنر وطن؛ عرض میدارم که کم از کم پس از سه دهه تصمیم گرفتم و یا درست تر است بگویم که وادار و ناچار شدم تا به شعر و سرود باز گشته، پناه بجویم و از این والاترین و دیرین سال ترین ملکه و ممارسهِ نیاکان مان در جواهرستان دُر دری استفاده و استفاضه ببرم

راغللم

پنجشنبه, 11 عقرب 1396 18:27

دري څلوېښت کلونه ډېرشیان رانه هېرشوي دي

ډېرډېرکړاوونه مې په ځان باندې تېرشوي

راغللم لیبیا ته نه افغان نه سفارت ووکښې

ځان سره ځولۍ ځولۍ اندونه مې راوړي دي

مخمس بر غزل بیدل

سه‌شنبه, 02 عقرب 1396 18:21

فقیر احمد عزیزی غزنوی
زندگی بخشید چندانم هوای سوختن
کز بُن هر مو طراود اشتهای سوختن
دود من هم دارد آهنگ رسای سوختن
کس چو شمع من نه بوده ست آشنای سوختن
گرد داغم داغ شد سر تا به پای سوختن

مظهر نور خدا

سه‌شنبه, 02 عقرب 1396 15:53

مید رخشد نور خورشید با صفا

گر نباشد تیره ابری بر فضا

 قلب پاک عاری زاوهام و فریب

 مظهر حق باشد و نور خدا

کی شود مقرون ذات کردگار

د رڼا په لور

شنبه, 22 میزان 1396 22:28
پردې ځمکه باور نشته چې تر څو ده
ماته شوې پوقانه سر د اوبو ده
ولې داسې يې بېغم او بې خبره
مست توفان د سمندر په پاڅېدو ده