وروستي مطالب

د عبرت یوه ښکلې کیسه

چهارشنبه, 21 حمل 1398 18:54

 

 

شاعر : سمیع الدین افغاني

 

د نثر لیکونکی : خسرو یوسفزی

 

د موسی  په زمانه کې پیغلې ، ځوان

غمخور

شنبه, 17 حمل 1398 19:19


اخر به شي پیدا یو غمخور ا فغا ن وطن کي
دامان یا اکبرخا ن په څیر مین په وطن کي
چی سر او پښی ما ت د د ښمن اودپردي کړي
د ا فغان هیلي ترسره کړي بیا په دی وطن کي

ضمیمه وګورئ

آزمون خطا

پنجشنبه, 15 حمل 1398 18:17

                                
ملا وشیخ چه دانند صلای کارکجاست     نظام ملک نه بر فتنه و فساد و دغاست
کنون که کار بدست تنی ریا کار است      نه بر مراد من و توست ازاول پیداست
به ظاهر ازره صلح وصفا سخن رانند      دراندرون همــه خبث وفریب وغدروریاست
شنیده ام که بنشسته انـــد برای صلاح      امید صلح ازین هــا بدورزفکررساست
که اتحاد نباشد ســــگان و گرگان را        حدیث نغز به نقل ازجنــــاب مولاناست
نه بر قرار و به پیمان خود بوند قایم       گرم به مکه ببندند که جایــــگاه خداست
چو اهل صلح نباشد صلای کارمخواه     کسیکه خود گره باشد کجـا گره کشاست
یگانه مرجع صلح رای مردمان باشد       کسیکه نیـــک بداند که درد ورنج زکجاست
زناکسان مطلب مصلحت عام بری         (که آزمودن سرمه دوباره کار خطاست)
ف.بری

د اشنا مینه

چهارشنبه, 14 حمل 1398 14:35

 

 

داسې چې مې مینه ده  اشنا سره

نشته په خیالونو کې بل چا سره

 

زه یې تل په مینه باندې پایمه

هسې لکه ګل چې وي بورا سره

د سولې خوب! ۰

سه‌شنبه, 13 حمل 1398 17:59

 

 

 خوب مې لیده وطن کې سوله راغله

نور د پردو ټوپک مو وغورځاوه

ورور ته مو غیږه ورکړه

د اتل کېسه

پنجشنبه, 08 حمل 1398 17:54


یو کېسه درته کوم زما یارانو
دا کېسه ده د وطن د مېنانو
دا کېسه لکه د نورو کېسو نه ده
دې کې نشته دی صفت د عاشقانو

نوید بهاری

چهارشنبه, 07 حمل 1398 22:41

 

مژده ده ای نوبهار فصل دګر در روزګار

کز عناد و کینه و نفرت نباشیم بیقرار

فکر ها پاکیزه ګردد چون نسیم صبحګاه

سینه ها مملو زعشق و دیده ها امیدوار

مه وژنۍ

یکشنبه, 04 حمل 1398 21:15

شاعر : سمیع الدین افغاني

مـه وژنۍ زمونږه مشران مه وژنئ

نور مو د آيئن پیروان مه وژنۍ

 

بس کړئ دغـــــه ظلم او جفا نــوره

نوردا بې ګناه انسانان مـه وژنئ