وروستي مطالب

ملا صاحبه

سه‌شنبه, 28 جوزا 1398 21:17

 

 
میرویس نجیبي  

ښه جوړه برنامه که
په سر دې عمامه که
د ممبر د پاسه کینه
په ایات دې پیلامه که

پدر

شنبه, 25 جوزا 1398 20:48


عزیزی غزنوی 
پدر ای نام تو ورد  دهنم
ناز پروردۀ دست تو منم
آنقدر حرمت تو دارم که
سر مویت به دوعالم نه دهم

هوای سروری

جمعه, 24 جوزا 1398 19:39

                 

                                                                                                                               این گــــروه ازمنــــدان در هوای ســــروری

می فریبـــند ملتـــی با حیله و افســــونگری

به خون آتشین فرمانده جانباخته فواد اندارابی

یکشنبه, 19 جوزا 1398 22:00
محمدعالم افتخار
 
عزیزانی که در باره این فرمانده جوان قهرمان اطلاعات می جویند؛ از جمله میتوانند به این ویدیو ها سر بزنند

څو عشقی شعرونه

شنبه, 18 جوزا 1398 14:43

غزل

پنجشنبه, 16 جوزا 1398 12:34


میرویس نجیبي

ځنې ځنې شته دي د پاګل په څیر
ټول خلک خو نه وي یو د بل په څیر
شته دي بلا ډیر ښکلي خو دا یوه
رنګ لري خوشبو لري د ګل په څیر
خپل ګستاخ نظر په واک کې نه لرم

زندګۍ

چهارشنبه, 15 جوزا 1398 21:28


میرویس نجیبي 

سرګردانه ده اوتره زندګي ده
ساه تیګاه یمه دلبره زندګي ده 
هر ساعت د عزرایل تر څنګه ناست یو
شکر باسو منوره زندګي ده 

پیژندل شوی ویجاړګرودڅیرو اتحا د دا فغا نستا ن د جمهوری ریا ست مقام ته

سه‌شنبه, 14 جوزا 1398 21:18


جمهوری مقا م ته ټول نوما ن اشرار دي
که د کیڼ دی که د ښی دي ټول په شما ر دي
»غني« نه پریږدی چی هوډ خپل ترسر کړي
د هغی د ورکید و ټول په تلوار دي

پاتې په ضمیمه ګې