اُم البشر

اُم البشر


لالۀ آزادۀ دشت شقایق ها منم
زینت بازار و زیب خانه و صحرا منم
عالمی مجنون اخلاق من اند و حسن من
مادر شیرین و لیلی خواهر عذرا منم
دستگاه عالم خلقت ز من دارد فروغ
بانی ی خلقت من و معمار فردا ها منم
گر بود آدم همه اولادۀ ابوالبشر
از ازل ام البشر جان جهان افزا منم
بی جمال من کمال هردو گیتی ناقص است
عظمت و فر و شکوه این و آن دنیا منم
من نیم آن استخوان پودۀ پهلوی چپ
با تو از فطرت یکی در صورت و معنی منم

ناقص عقلم تو میخوانی وگر نه بیگمان
همسر پیغمبر و دوشیزه اش زهرا منم
من مربی رسولان و نوابغ بوده ام
بانوی داود و موسی مریم و سارا منم
زن منم دختر منم خواهر منم در هر زمان
گر تو دانی یا ندانی مادر دنیا منم
پاسدار عصمت و ناموس و تمکین و حیا
گوهر بحر لطافت شاهد رعنا منم
از من آموزد نوابغ راه و رسم تربیت
رهبر علامه های خبره و دا نا منم
رایت فرزانگی همواره بردوش من است
همدم پیر و عزیز کودک و برنا منم
عزیزی غزنوی

لوستل شوی 703 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « مخس برغزل سنائی ترکله؟ »