چې وختونه

چې وختونه

چې وختونــه يـو پــــه بل پسې سبا شي

حقايق د زمــــانې بــــه بـــرمــــلا شي

 

چاچې کړي وي خيانت د قام په حق کې

دا حتمي ده چې عالم کې به رسوا شي

 

د رښتيا کاروان پــه مخه ځي تیریږي

د خائن به دې کاروان نه لار جلا شي

 

بې لــــه شکه پــــه قوي تکل او عزم

دا تيارې د ظلمتونــــو بــــه رڼــــا شي

 

دريابونه هــــاند څپاند شي د بزمـــونو

چې عــــزمونه ارادې يې بې ریا شي

 

ځو پــــه مخه پــــه سراب نه ایساريږو

خيانت کار به مخ تورن نن يا سباشي

 

افغاني که ورورګلوي موخدای نصيب کړه

د دې خاورې خائنان به رو سيا شي

----------------------------------

سمیع الدین افغاني

 

لوستل شوی 616 ځله