ګل دسته

ګل دسته

میرویس نجیبي 

والله مینه یو په دوه شی چی  ستا تله شي
روح دتن نه په واته شي چی ستا تله شي
په هجـــــــــران کی دلیمو دبامه څا څـي 
خومړی اوښکی فواره شی چی ستا تله شي


ســـازســـرود شی وځمباردهرقــــدم دی 
خدایږوټول نغمه نغمه شي چی ستاتله شي
تل به پاتـــــــــــــی شی یادګاردګلو لختی
سپینه خوله که صدقه شی چی ستاتله شي
لمرشو پورته بیاشو ښکته خو پوه نه شوم
د فــــــکرونو سلسله شی چی ستا تله شي
دسیــــــــــنی دباغ کابل ته می هوس شي
خو دارګ ماڼۍ چپه  شی چی ستا تله شي
دمیرویـــــــــس د تغزل نغمی خوری شي
ګـــلدسته شي بیا تحفه شي چی ستاتله شي

لوستل شوی 596 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « سوگند دهمت توپیر »