در راه شورا

در راه شورا

 

آزموده را، آزمودن خطاست

اهل تفتین و فساد و ماجراست

نیست این ها مرجع صلح و صفا

باز در دامش نیفتی در بلا

می نمودند در پناه پارلمان

آنچه از جنس فساد بود بر عیان

هر یکی بد ماش و سالار در نبرد

فوق قانون عاری از فهم و خرد

کی بودش فکر رفای مردمان

مظهر تفریق بر قوم و زبان

کی بودند واقف بر خواست ملت

با غرور و آز داشتند منزلت

خانهء ملت بودی مهد شقاق

هر یکی با دیګری در افتراق

از فساد و رشوت و از معامله

زفت و فربه ګشته اند زین مرحله

در میان، اندک بودی مرد فقیه

در مقابل ،جمع کثیری سفیه

ګوش کن حرف بری، خواهی امان

رأی خود عرضه مکن بر جاهلان

ف.بری

 

 

 

 

لوستل شوی 515 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « ناوکي سوگند دهمت »