آزادی

آزادیمایان اگر تجاهل مذهب نداشتیم
ایام تار تیره تر از شب نداشتیم
آسوده زیستیم هماهنگ دیگران
وضع خراب و حال معذب نداشتیم

اشرار بی اراده و مزدور اجنبی
طالب وشان پست مذبذب نداشتیم
ناجور فطرتان نجس طبع وحش خوی
در ملک خویش جنس معرب نداشتیم
زین گونه کودنان تهی مغز بیشعور
یک فرد هم به غزنه و ادلب نداشتیم
گر این غرور کاذب بی محتوی نبود
اینگونه رسم و شیوه و مشرب نداشتیم
ما را اکر ز هوش و خرد بود بهره یی
در آستین این همه عقرب نداشتیم
در سر اگر تحرک اندیشه داشتیم
 کلک ندامت این همه برلب نداشتیم

13 آگست 2018

عزیزی غزنوی

تورنتو     کانادا

لوستل شوی 770 ځله Last modified on جمعه, 02 سنبله 1397 20:49
دې ته ورته نورې ليکنې « رباعیات فطرت آزادی »