څلورمبارکي

څلورمبارکي

دڅلوروتوریونوم ته لږځیرک شه

په پښتوږبه روږه دې مبارک شه

په قرآن وپه سنت باندې ځان پوه کړه

دشیخانوترمنځ ځان مه لادرک شه

نن دګېرو وټوپکونوملایي ده

په فَتْووکې مه ګولۍ شه مه یې ټک شه

دناسموسمولوکې ځان ګډ کړه

بېره مه کوه مرګ یودی ورته کلک شه

ناروادې که رواکې اورېدل وو

که نورنه وي غوږدزړه دورته څک شه

که دسردپاسه مَنْ چانه منلې

ځان راکوزکړه په منلوکې چارَک شه

رڼاستوري داسمان هریویې لمردی

که یې نه منې لوستونکي دفلک شه

یوه ورځ به دارڼالمرتوره شپه شي

دالله قدرت ته هک مه شه مه پک شه

که مُحکم وتشابه دین کې پوه نه شوې

علي خانه په تأویل کې لرې شک شه

 

 

لوستل شوی 768 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « غزل مخمس بر غزل حافظ »