نوروز دل افروز

نوروز دل افروز


فقیر احمد عزیزی غزنوی

نوروز ای اِلهَۀ دوران خوش آمدی
در باغ و راغ و شهر و بیابان خوش آمدی
با زایش و شگفتن و با رویش حیات
ای جان پاک حضرت جانان خوش آمدی
نیروی کردگار جهانی تو بیگمان


با رعد و برق و ژاله و باران خوش آمدی
ای هدیۀ مقدس و ای روز رستخیز
برتر ز هر عقیده و ایمان خوش آمدی
با حضرت بهار شکوهمند جاویدان
با گونه گونه مرغ غزلخوان خوش آمدی
زیبا شد از قدوم عزیز تو کوه و دشت
با موج گل به شانۀ توفان خوش آمدی
فقیر احمد عزیزی غزنوی
تورنتو   کانادا

لوستل شوی 1082 ځله