څه ووایم

څه ووایم


 په ډ ډه د چنا ر بیا دی نوم نور نه لیکم
 کوڅی ته دی په مینه نور هیڅکله نه راځم
 وفا دی هیڅ ونکړ شا دی واړوله ما ته

نور چا ته ستا دالسه ګیلی به نه کوم

 

پاتې په ضمیمه کې

لوستل شوی 839 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « توکل! غزل »