غوغای غرض آلود

غوغای غرض آلود

درحیرتم که این همه غوغا زبهر چیست

زاندیشه وفاق و سلامت همه تهیست

هر یک به نام ملت و میهن کند فغان

در واقعیت نه بهر صلا است و مردمیست

خنجر زند به قلب وطن دشمن سفاک

گفتار تو عداوت و تضعیف رهبریست

این شیوه ریزد آب به آسیاب دشمنان

تحریک مردمان به آشوب و خودسریست

با اتحاد خلق وطن می شـــود دفاع

با هر بغاوتی ترا ساز همرهیست

دوران چور گذشته و دزدان شدند اعیان

از خوف باز رسی چه هیاهوی و دشمنیست

بهر رفای مردم و امن و صلای خلق

نه رغبتیست ترا و نه ایثار و همدلیست

باشد ترا ستیز به نظم و نظام  عدل

خواست تو دور وحشت و بیداد و قُلدریست

توهین و انتقــــاد وتفتین و ناســــزا

تلقین دشمن است ویا وهم و جاهلیست

ای آنکه با غنیمت و چور، با مقام شدی

میهن به خون فتاده ترا حرص سرمدیست

ازدیده خون فشاند بری  درگلیم غم

این فتنه دروطن زتفریق و ابلهیست

ف. بری

 

 

 

 

 

لوستل شوی 696 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « وروستۍ شیبې غزل »