نن او سبا

نن او سبا

ولې تل مدام پرېشان یې
د سبا له غم حیران یې
د سبا غمونه پرېږده
ولې نن څېرې ګرېوان یې
سبا ته او نه به زه یم
سبا ستوری د آسمان یې
د نن ژوند دې ښه سمبال کړه
سبا خاوره د کاروان یې
پرون خوب ؤ لاړه تېر شو
که څه هم نن پښېمان یې
نن پرون ته لاره نشته
که هر څو یې په ارمان یې
هر څه کېږی همدا نن کې
بې خبر له حپل امکان یې
د نن ستونزې هم نن حل کړه
ولې تمه د جانان یې
چې ته نه یې سبا نشته
د سبا ولې پرېشان یې
همدا نن وروستی فرصت دی
که په اند د سود او زیان یې
د ژوند هر لحظه کې خوند دی
که په فکر لږ روښان یې
لوستل شوی 108 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « د بابرۍ کربلا د ژوند بېړۍ »