د معرفت جو هر

د معرفت جو هر

په ځپل احساس څـوک پوهولی ، نشم

چــاته دردمـــن زړګی ،ښـــودلی نشم

په زړه لـــــرمه ،ناويـــيلی قــیصـــی

غـوټي د زړه چــاته ، ســـپړلی نشــم

یم لاروی ، د بــیدردۍ ، د کـــاروان

دا خپل احســاس ، چـا کې لیدلی نشم

دی انســاني احســاس په زړه راسـره

خـپـل انســاني احسـاس وژلـی نشــم

هـــومــره حـالاتــــو،کــــړولی یمــــه

چي په آرام زړګـــي ، ژړلــی نشـــم

چي وي جـــوهر د مــعرفت ورســره

یو صـاحـــبدل دلتــه،میــــــندلی نشـم

چي پري ماتیږي د دردمـــنو ،زړونه

داســي یو حرف چــاته، وييلی نشـــم

د زړه ســـکون ، رانه حـــالاتو وړی

ځـکه په ډکـه خــوله خنــــدلی نشــــم

چي چیرته و نشـي احســـان له لاسـه

اغـــزي د چــا مـخ ته کرلی ، نـــشم

 

لوستل شوی 83 ځله